preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

VELIKA NOČ 2017

Friday, 7. April 2017 17:59

Razmišljamo o Kristusu in skušamo doumeti. Se skrivnosti z miselnostjo današnjega človeka sploh lahko približamo? Poglejmo kaj pravi Dr.Rudolf Steiner: 

Kar se je dogodilo v misteriju na Golgoti je bil resnično največji dogodek v vsem času zgodovine človeštva. Mogočno kozmično bitje Kristus je šlo skozi izkušnjo smrti, združilo se je z Zemljo in odtlej doživlja življenje na Zemlji v dušah ljudi.

Času misterija na Golgoti pa je dal svoj pečat tudi nadangel Mihael, ki upravlja s kozmično inteligenco. Že pred misterijem na Golgoti in več desetletij po njem, je inspiriral človeštvo, da bi počasi lahko razumeli, kaj Kristusov impulz in misterij na Golgoti pomeni. Kaj pa po tem in danes? 

Od 16. stoletja je pritekla iz duhovnega sveta pobuda, ki je omogočila razvoj znanosti. Znanost je povzročila, da so duše s semeni zemeljskega materializma prinašale odtlej v duhovni svet vedno več teme in povzročile, da se je tam oblikovala »sfera črnega materializma«. 

Kristus je to sfero v ponovni žrtvi za človeka v duhu manihejskega principa vzel v 19. stoletju v svoje bitje da bi jo preobrazil. Ta žrtev omogoči vstajenje Kristusove zavesti v ljudeh.

Od konca 19. stoletja spet priteka v svet neposredna inspiracija nadangela Mihaela. Duhovni svet, ki je dotlej inspiriral znanost, inspirira sedaj z nadangelom Mihaelom v ljudeh duhovno spoznanje. 

Po 20. stoletju se bo uveljavljalo namesto znanosti z neizmerno globokimi čustvi povezano duhovno spoznanje, ki bo napolnjevalo ljudi. Ljudje se smejo postaviti v duhovno luč, ki jo daruje Mihael. Kdor to luč začuti, lahko razume pomen časa, ki nastaja in opazi svitanje razodetja, ki bo v naslednjih nekaj stoletjih življenje na Zemlji preželo. Kristusovo žrtev na Golgoti, njegovo povezovanje z našim življenjem pa tudi njegovo drugo žrtev bomo lahko vedno bolje razumeli. 

Pomlad, prešerno radost našega planeta nad dolgo in težko pričakovano izpolnitvijo, nove razsežnosti življenja po času teme, začutimo kot odsev vstajenja v svoji notranjosti.

V času misterija na Golgoti večji del sodobnikov ni mogel verjeti, kako mogočen dogodek v evoluciji Zemlje se je zgodil. Tudi v našem času zunanji svet dogajanja ne more doumeti, celo k temu teži, da moč materializma še poveča. Tisti, ki prihajanje bodočnosti čutijo, pa čutijo v sebi dolžnost, biti voljno orodje razodetij ki pritekajo, pomagati graditi tisto, od razodetja samega odvisno moč, ki je potrebna, da se bo to razodetje med človeštvom lahko širilo.

                                                                         Delno iz Dr. R.S. predavanje od 2.3.1913

NOVICE IZ SVETA

 

Nova pravila za uvoz ekoloških pridelkov iz dežel izven EU

Od 19.4.17 veljajo nova pravila za uvoz ekoloških živil iz dežel izven EU. Vsi podatki o proizvodu naj bi se odtlej obvezno vnašali v TRACES (Trade Control & Expert System). Posledično naj bi bili pridelki do proizvajalca bolje sledljivi, možnosti prevare naj bi bile manjše.

Površine v ekološki pridelavi rastejo

Od leta 2010 so se v EU povečale za 21 % na skupaj 11,4 milionov ha. Še vedno je to samo 6,2% vseh površin v kmetijski rabi. Število eko kmetov se je povečalo za 5,4 % na 271.500.

Ekološko kmetijstvo na Bavarskem

Po 20 letih je število ekoloških kmetij na Bavarskem desetkrat večje. Aktualno je ekoloških kmetov 8.000, to je tretjina vseh ekoloških kmetij v Nemčiji. Ekološko obdelovane površine na Bavarskem obsegajo 250.000 ha ali 8% obdelovalnih površin. Leta 2013 je stekla »Iniciativa BioRegionBayern 2020« s ciljem, da s pomočjo različnih mer na področju izobraževanja, svetovanja, spodbujanja, raziskovanja in razvoja trga, ekološko kmetijstvo Bavarske do leta 2020 še podvojijo.

 

Patentiranje rastlin se nadaljuje

Kljub prepovedi patentiranja kulturnih rastlin, ki ga določa Evropsko patentno pravo, je Evropski patentni urad leta 2016 izdal tri patente za ječmen danski firmi Carlsberg. Patentirani ječmen je iz konvencionalne pridelave. Patent se nanaša na rastline, na spravilo in uporabo v pivovarništvu pa tudi na izdelavo slada in začimb in vseh pijač, v katerih se ti uporabljajo.

Genska tehnika ne spoštuje enkratnosti rastline

Michael Fleck, direktor društva Kultursaat pove, da je v zvezi z novimi tehnikami žlahtnjenja s SMART Breedingom, CRISPR/Cass in drugimi novimi postopki genske tehnike (Zinkfinger-Nuklease –ZFN1-3, Reverse Breeding, oligonukleotidska mutageneza – ODM), mogoče izvajati ciljane spremembe v tako imenovanem genskem poolu, ki jih z laboratorijskimi analizami danes ni mogoče dokazati, saj te manipulacije ne puščajo nobenih sledi tuje genske tehnike.

Pridelovanje nekaterih kulturnih rastlin, ki jih pridelujemo danes, je verjetno starejše kot 10.000 let. Odtlej se je razvila neverjetna pestrost oblik, ki je s sistematičnim žlahtnjenjem zadnjih 150 let razvila vedno  produktivnejše sorte. Postopki genske tehnike se uporabljajo od leta 1970. Medtem, ko pri klasičnem žlahtnjenju rastlin še vedno ostajajo za rastlineke organizme prostori svobode, premakne uporaba molekularnogenetskih tehnik mejo mogočega. Prehod k sintetični biologiji je že zelo blizu. S staro in novo agro-gensko tehniko se dedni material rastlin spremeni in pri tem v večjem delu tudi še patentira. Rastline pa niso niti bakterije niti puzzle. Njihove evolutivne stopnje razvoja genska tehnika ne upošteva, rastlino kot živ organizem pa povsem ignorira. Ekološki žlahtnitelji govorijo o »integriteti« rastlin in spoštujejo individualnost rastline ne glede na njeno uporabno vrednost. Na nivoju IFOAMa sega dovoljena globina posega ekoloških žlahtniteljev največ do nivoja celice. Neposredni DNA posegi so definitivno pod to mejo in tako manipulirani organizmi naj se v ekološkem kmetijstvu ne bi niti pojavili.

Zakaj se označujejo novi posegi v gene kot genska tehnika, četudi dokaz genskih sprememb ni mogoč?

Genome Editing je kanon genske tehnike, ker se z njim neposredno posega v dedne lastnosti. Metodično so ti postopki povsem jasno genska tehnika, kar tako označuje tudi večji del pridelovalcev.  Sicer pravijo, da se s temi postopki lahko precizno poseže v genom in da se celični sistemi v glavnem tudi obnašajo tako, kot je to dizajnirano, pričakovanja uporabnika pa pogosto ne ustrezajo resničnosti. Življenje ni isto kot DNK. Zanesljiva prognoza ni mogoča, sploh pa ne za vse, kar prihaja po Genom editingu. Preciznosti ne smemo zamenjavati z varnostjo! Novi postopki fascinirajo s svojo zelo točno možnostjo posega in so se vrtoglavo hitro razširili. Po zunanjosti so bolj subtilni kot genski topovi iz začetnih let genske tehnike in ne zapuščajo z aktualno razpoložljivo standardno analitiko na proizvodu sledi, ki bi jih bilo mogoče dokazati, v kolikor je izvedena le punktualna mutacija. Pristop pa je vsekakor »gensko razmišljanje« in postopek je »genska tehnika«, zato se metoda mora imenovati in zakonsko regulirati kot genska tehnika.                                          Delno iz Lebendige Erde 1/2017

Skrb za ohranjanje rogov pri govedu z lastno rejo

Gre za enega od zaključkov srečanja ekspertov gibanja Demeter v lanskem septembru. Da bi za bodočnost zagotovili dovolj plemenskih živali, morajo Demeter kmetije in združenja prevzeti skrb za rejo živali, ki nosijo rogove. Kot kaže študija, izdelana po nalogu Zveznega združenja Demeter, je posebej pri pasmah HF črno pisana in rdeče pisana potreba že zelo velika. Bistveni elementi te nove naloge so organiziranje strokovnega svetovanja, spodbude za rejo družin govedi in sodelovanje z evropskim združenjem za naravno rejo govedi EUNA. Izdelano strategijo s temi elementi bodo predstavili v aprilu letos.

DAJANJE IN JEMANJE

METAMORFOZA V VIŠJEM SMISLU

»V naravi živi vse od dajanja in jemanja.« Ta Goethejev stavek uporabi Steiner v drugem delu sedmega predavanja svojega Kmetijskega tečaja, da bi opisal splošno razmerje med rastlinami in živalmi. Po opombah k tekstu gre pri tem za spremenjen Goethejev izrek v prozi št. 461: »Metamorfozo v višjem smislu z jemanjem in dajanjem, dobiti in izgubiti, je pravilno opisal že Dante«.

Steinerjeva beležka št. 41

Ta del Kmetijskega tečaja mi je bil dolgo težko razumljiv, vse dokler mi pri študiju ni pritegnila posebne pozornosti beležka za Kmetijski tečaj št. 41. V treh kratkih delih opiše tam Steiner sledeče:

»Živali = imajo svoje lastno življenje v zraku in toploti. V svojo notranjost vzamejo: eterizirano zemljo in vodo – da bi ju dvignile v področje zrak – toplota = one izločajo, kar je astralizirana zemlja in voda = rastline. One imajo svojo lástnost v zemlji in vodi; v svoje okolje oddajajo astraliziran zrak in vodo = da bi ju osvobodile iz področja zemlja – voda = vase jemljejo eteriziran zrak in toploto.

Gozdovi in sadovnjaki so vmesni svetovi, ki vzpostavljajo med živalmi in rastlinami pravo razmerje– regulatorji = «

Št. 41 in sedmo predavanje

Vse tri dele najdemo spet v sedmem predavanju Kmetijskega tečaja. Ker se pojavljajo tako na beležki kot v predavanju vedno skupaj, je Steiner za sedmo predavanje to gotovo tako načrtoval. Kot prvo obravnava potem tretji aspekt, naravno intimna vzajemna delovanja med drevesi in insekti, pticami in gozdovi itd.  Ta vzajemna delovanja vplivajo na količino »astralnosti« in »etrskih sil« na poljih, tako, da z oblikovanjem pokrajine lahko vzpostavimo na svojih poljih pravo razmerje.

Potem govori Steiner o splošnem razmerju – med rastlino in živaljo. Pri tem mu je pomembno vprašanje, ali je nek organizem v direktnem ali indirektnem kontaktu s štirimi elementi svojega okolja. Po Steinerju stoji žival s svojimi čutili in svojim dihanjem v direktnem odnosu z zrakom in toploto in dobiva iz tega sile, s katerimi potem oblikuje svoje mišice in kosti. Z delom svojega dihanja in svojo presnovo stopa žival v nasprotju s tem v stik z zemljo in vodo le posredno. V predavanju manjkajo oznake sil, ki jih je Steiner pripisal v svoji beležki. Menim, da te oznake stvar zelo pojasnijo.

Žival jemlje

»Živali  imajo svoje lastno življenje v zraku in toploti; V svojo notranjost vzamejo: eterizirano zemljo in vodo.« S sprejemanjem »eterizirane zemlje in vode« lahko misli samo na rastline, ki se uporabljajo za živalsko krmo. V osmem predavanju imenuje Steiner to vrsto sprejemanja hrane »zemeljska« (zemlja-voda) prehrana in razlikuje to od nekega drugega, »kozmičnega«.  sprejemanja hrane, Tam opisuje, da gre za sprejemanje »kozmičnih sil« skozi čutila (in delno dihanja). S tem predstavlja  kozmična prehrana  neposreden kontakt z zrakom in vodo. Steiner imenuje to v svoji beležki: »= imajo svoje lastno življenje v zraku in toploti« in vztraja v svojem izvajanju v sedmem predavanju pri tem, da se mora žival najprej s pomočjo sil v zraku in vodi sama graditi ( = lastno življenje), preden lahko prebavlja. Torej  pride najprej »kozmična« prehrana, potem »zemeljska«.

Žival pa tudi daje

»da bi to dvignila v področje zraka-toplote = izločajo to, kar je astralizirana zemlja in voda = «

Beležka  pa vodi dlje. Rastlinska krma ne ostane rastlinska, temveč se dvigne v novo področje, področje zraka-toplote, v to, v katerem je »oblikovala» žival  svoje »lastno življenje«. In ker žival ne uporabi vsega, temveč kar nekaj kot »astralizirano« zemljo in vodo spet izloča, se krma tam preobrazi. S tem lahko misli samo na gnoj. Iz krme nastane gnoj. Do te mere beležko lahko dobro prevedemo v kmetijsko prakso.

Prvotni Goethejev tekst govori o »metamorfozi v višjem smislu z jemanjem in dajanjem…« Žival jemlje krmo in jo preobrazi (med drugim) v gnoj. Iz stališča antropozofije pa se dogaja več. Pride do stopnjevanja sil. Tako krmo kot gnoj prištevamo k paru elementov zemlja-voda, kjer pa se krma imenuje še »eterizirana« pri gnoju pa je naenkrat govora da je »astraliziran«. Žival dvigne to, česar sama ne potrebuje, na višjo stopnjo oživljenosti. Živali to preobrazijo zaradi njim lastnega življenja in to oddajo. »metamorfoza v višjem smislu«.

To delajo najbolje prežvekovalci, ki producirajo gnoj s pravim razmerjem med etrskimi in astralnimi silami. Dodatno je k temu Steiner razvil kompostne preparate, s katerimi kmetje lahko etrske in astralne sile v gnoju še izboljšajo.

Rastlina daje

Tudi pri rastlinah se po Steinerju dogaja »metamorfoza v višjem smislu z jemanjem in dajanjem«. »Rastline imajo svoje lastno Biti v zemlji in vodi; v svoje okolje oddajajo astraliziran zrak in toploto«.

Rastline živijo svoje življenje v zemlji in vodi. No dobro, kaj pa rastlina odda? Kaj naj bi bilo mišljeno z »astraliziran zrak in toplota«? Edino, kar rastline običajno oddajajo, je vonj. Ali je stvar lahko tako preprosta? Vonj kot astraliziran zrak (in toplota?). Ja, v sedmem predavanju spodbuja Steiner kmete, da bi razvili jasnočuten vonj. »Potem bo mogoče čutiti razliko med na astralnosti siromašno rastlinsko atmosfero, kot jo lahko vonjamo pri listnatih rastlinah, ki rastejo na zemlji in med astralno bogatim rastlinskim svetom, kot ga imamo lahko v nosu, če vohamo tisto, kar na tako lep način lahko zaznamo kot vonj iz drevesnih kron.«

Rastline oddajajo vonj in ta, tako Steiner, deluje dobrodelno na okolje. Oddajanje teh »sil« omogoča prežvekovalcem, da se odločajo za odbiro, izberejo in požro rastline ki oddajajo najboljše sevajoče sile. Steiner je imenoval ta postopek »kozmično-kvalitativno analizo« rastlin, ki jo prežvekovalci opravljajo in je v tej videl bistven proces pri izgradnji organizma kmetije.

Rastlina jemlje

 » = da bi jo osvobodili iz področja zemlja–voda. = sprejemajo eteriziran zrak in toploto.« Tudi rastline »osvobajajo« in stopnjujejo nekaj. Sprejemajo »eteriziran zrak in toploto«. Kaj naj bi pod tem razumeli, mora ostati zaenkrat odprto. Rastline osvobajajo te elemente in jih dvignejo na nov nivo, oddajajo jih kot »astraliziran« zrak in toploto. Vzorec je podoben kot pri živali. Tako rastline kot tudi živali nekaj sprejmejo in preobrazijo z lastnim življenjem v nekaj novega. Pri tem se dogodi stopnjevanje, ki deluje pozitivno na naslednji organizem, ki spet sprejme in da naprej.

Človek vzame.

Kaj pa daje?

Razen astraliziranja dodajo živali gnoju tudi svoje sile JAZa, ki jih ne potrebujejo. Dodatno stopnjevanje z dodatnim nivojem sil. Sedaj se kmetijska individualnost lahko razvija naprej tako, da kot končni proizvod nastane živilo polno moči za človeka.

Vprašanje ki ostaja, je: Kaj pa daje človek? In komu ali čemu?

                           Hans Vereijken, biolog in učitelj, svoj čas profesor

na Univerzi Kassel-Witzenhausen – iz Lebendige Erde 6/2016

 

O GIBANJU ZVEZD IN PLANETOV

Če opazujemo nebo iz določene točke na Zemlji, vidimo, da se v enem dnevu - točneje v 23 urah in 56 minutah – nebo okrog nas enkrat zavrti. Na vzhodnem nebu se pojavljajo vedno nova in nova ozvezdja in planeti, na zahodnem nebu pa te nebesne lučke kar naprej izginjajo. Seveda lahko opazujemo to dogajanje samo ponoči, kajti podnevi zvezd ne vidimo zaradi dnevne svetlobe. Če opazujemo dogajanje iz mesta, ki leži približno na 50° severne širine, vidimo, da se zvezda, ki vzide točno na vzhodu, dvigne do 40° nad južnim horizontom in čez 12 ur na zahodu zaide; da zvezda, ki vzide na jugovzhodu, opiše nizek lok nad južnim horizontom in po približno 8 urah zaide na jugozahodu; zvezda pa, ki vzide na severovzhodu, naredi visok lok nad južnim nebom in zaide na severozahodu po približno 17 urah. Na severnem nebu opazimo ozvezdja, ki so vedno nad horizontom. Njihovo središče je Severnica, edina zvezda, ki stoji na nebu vedno na istem mestu. Ozvezdja v njeni bližini kot so Mali medved in Veliki medved ali Kassiopeia, krožijo okrog Severnice ne da bi zahajala.

Če zvečer ob določenem času redno opazujemo zvezde, ugotovimo, da so enodnevne spremembe pozicij malenkostne, od tedna do tedna pa so zamiki opazni. Zvezde najdemo ob istem času na njihovem nebesnem loku vedno bolj na zahodu in vedno prej zahajajo (na mesec približno 2 uri prej). Poleg tega je zimsko nebo čisto drugačno kot poletno. 

Tudi Sonce, Luna in planeti našega osončja krožijo, torej se premikajo mimo dvanajstih ozvezdij Zodiaka, poleg tega pa imajo tudi svoja lastna značilna gibanja. Sonce se v enem letu premakne mimo vseh ozvezdij zodiaka v vzhodni smeri. Pot začne v današnjem času s prvim pomladanskim dnem v ozvezdju Rib, potuje do Ovna, naprej do Bika itn. in je po enem letu spet v ozvezdju Rib. Zvezde ozvezdij pred katerimi se giblje Sonce zaradi dnevne svetlobe niso vidne. Z Luno je drugače. Njena podoba se spreminja iz dneva v dan. Mlada Luna se na nebu vsak dan bolj premika proti vzhodu in zaide vsak dan povprečno eno uro pozneje. Svojo pot pred vsemi ozvezdji zodiaka opravi v 27 dneh. Pot planetov pred ozvezdji zodiaka poteka ponavadi v levo. Če opazujemo dogajanje geocentrično, torej tako, kot da bi bili mi z Zemljo v središču, kakor dejansko to doživljamo, vidimo, da planeti občasno spremenijo smer svojega gibanja in potujejo v obratni, tako imenovani povratni poti. 

Saturn in Jupiter stojita v času, ko ju vidimo, v bližini istih zvezd. Njuna pozicija v zodiaku se iz leta v leto le počasi premika proti vzhodu. Ko sta Jupiter in Saturn najsvetlejša in skoraj vso noč na nebu, stojita skoraj nasproti Soncu. Takrat se gibljeta pred zodiakom proti zahodu. 

Venera in Merkur sta vedno v bližini Sonca in ju ponavadi lahko opazujemo v mraku. Vidimo ju, ko kmalu za Soncem zaideta in ju lahko opazujemo na zahodnem nebu, ali pa, ko malo pred Soncem vzideta in ju lahko opazujemo v jutranji zori nad vzhodnim horizontom. 

Dialoga na področju socialnega je človek sposoben le s polnim srcem. 

Brez da najde odnos do kozmosa pa človek polnega srca ne more imeti.                                                                   Dr R.S. 1.10.1923 Dunaj

I Z   D E L A  D R U Š T V A

25.2.2017 smo imeli volilno letno skupščino

 

kot vedno, smo pogledali na opravljeno delo in skupaj razmišljali o bodočnosti ajde vrzdenec, matice naše slovenske biodinamike. 

če smo prejšnja leta le ugotavljali, da je vodstvo društva ostarelo in da moramo najti za vodenje društva mlajše člane, nam je to letos uspelo. predsednica delovne skupnosti logatec, bojana breznikar, je prevzela vodenje društva in ob naši polni podpori postavila svoj izvršni odbor. člani v novem izvršnem odboru so

marko kek kot podpredsednik in josipina kovačič, tanjuša borštnik, rudi ferkolj, tina puntar in mitja ajdič.

skupščina je sprejela katjo potočnik, našo skrbno voditeljico sekcije za nabiranje zelišč za pripravke za častno članico, dosedanjo predsednico društva meto vrhunc pa za častno predsednico društva ajda vrzdenec.

 

na skupščini smo sprejeli pismo o nameri, ki ga najdete v nadaljevanju s prošnjo, da se tudi tisti, ki skupščini niste osebno prisostvovali, v duhu pridružite trdni odločitvi, da tudi v bodoče po svojih močeh pomagamo širiti biodinamiko v slovenski prostor, vodstvu društva pa pri uresničevanju začrtanih nalog.

 

 

                                                            * * * * *

PREDSTAVITEV NOVE PREDSEDNICE IN USMERITVE DRUŠTVA AJDA

Živim v Logatcu, že 25 let sem zaposlena v šolstvu kot šolska svetovalna delavka v osnovni šoli. Z antropozofijo sem se srečala najprej preko Waldorfske pedagogike pred skoraj dvema desetletjema – ob izbiranju vrtca za svoja dva sinova. Biodinamična metodo kmetovanja pa me je poklicala pred dobrim desetletjem; tako kot mnogi sem se z njo srečala najprej preko uporabe Setvenega koledarja in prebiranjem prispevkov v njem. Spoznavala sem bolj in bolj, da mi je način razmišljanja v biodinamični metodi pisan na kožo, BD metodo sem prepoznala kot »tisto pravo« - zame in za ravnanje z zemljo. Drobci znanja v Setvenem koledarju in drugod mi niso bili več dovolj, tako sem pred tremi leti našla pot do naše Mete in njenega začetnega tečaja na Vrzdencu. Ob spontanih skupnih akcijah skupinice biodinamikov v Logatcu je kmalu nastala potreba po bolj formalni obliki – pod neformalnim vodstvom Marka Keka so tako nastajali zametki delovne skupnosti Logatec, katere predsednikovanje sem prevzela v prejšnjem letu. Nadaljevanje moje zgodbe poznate – sprejela sem predsedništvo Ajde Vrzdenec. Po temeljitem premisleku in pri polni zavesti, bi rekli pravniki.

Kako pa naprej?

Predvsem to pomeni, da ostajamo zvesti dosedanjim usmeritvam Ajde Vrzdenec:

-zemlja nujno potrebuje naše BD preparate, zato želimo povečati uporabo BD preparatov (redne spodbude po e- pošti k čimveč skupnim akcijam manjših skupin članov– mešanj v svojem lokalnem okolju; povezano delovanje skupine za nabiranje rastlin na osi Vrzdenec/Logatec – Tanjuša Borštnik in Bojana Breznikar; prav te dni sem vam poslala povabilo in opomnik za letošnje nabiranje rožic) in za letos še velja izdelovanje dovolj BD preparatov na obeh mestih.

-skrbeti za širjenje BD (izobraževanja za začetnike); s poudarkom na pridobivanju kmetov ter z načrtnim pojavljanjem v javnosti (do danes že članek v Logaških novicah, predstavitev na izmenjavi semen in sadik v Logatcu, v maju pričenjamo delo na »gartlcu« v sodelovanju z društvom Ognjič).

-omogočati strokovno rast, nadgrajevanje znanja članom društva (Metina obvestila, predavanja, pravkar je v zaključni fazi »tečaj za kmetovalce«, ekskurzija v jesenskem času, medsebojna srečanja - veliko skupnih mešanj, izmenjava izkušenj, mnenj med člani…),

-širiti vedenje članov glede duhovne dimenzije BD– antropozofije (intenziviranje sodelujočih članov v mesečnih sobotnih branjih Steinerjevih del na Vrzdencu, organiziran ogled filma o življenju in delu R.Steinerja…).

VABILA – OBVESTILA

 

izkopavanje preparatov

22.4.2017 v soboto od 9.30. do 17. ure vabimo na sedež društva na Vrzdenec

Ob 10. uri bo predavanje o biološko-dinamičnih preparatih, izdelavi in uporabi, namenjeno predvsem novincem (da bi lahko prejeli b-d preparate) in tistim, ki želijo znanje obnoviti. 

                        Enostavno kosilo bo. Priporočamo se za predjedi, sadje ali poslastice.

                        Po 13. uri  bo praktično delo.

Prinesite škornje, rokavice in predpasnike.

Člani lahko prevzamejo preparate (prinesite čiste, steklene kozarčke in temno, čisto stekleničko za baldrijan).

Udeležba na seminarju za preparate je tudi za člane društva pogoj za dodeljevanje preparatov!

Člane društva, ki delo poznajo, prosimo za pomoč pri vodenju in uvajanju novincev.               

                  Prinesite viške semen in sadik za zamenjavo in prodajo!

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV DO KONCA JUNIJA:

22. 4., od 10.00  – množično srečanje članov ob izkopavanju naših preparatov na Vrzdencu

- 19. 5.,od 18.00-20.00 v OŠ 8 talcev Logatec: Izdelovanje vegetabilnih BD preparatov (teorija in praksa za rman); izvajalec: Mitja Ajdič

- 20.5., ob 10.00 : na Taboru 12 v Logatcu polnimo jelenov mehur z rmanom (učenje s prikazom)

- 7. 6., ob 17.00 - izdelava preparata kremen iz roga v Logatcu (praktično učenje vodi Rudi Ferkolj)

- datum bo določen naknadno: nabiranje in izdelava baldrijanovega preparata (učenje s prikazom)

-vsaka prva sobota v mesecu, od 19. ure dalje: BRANJE STEINERJEVIH DEL (kmetija Vrzdenec)