Page 8 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 8

8
Dr. Mario Mayrhoffer Ljubljana, 20. in 21. april 2001
Rak ‡ ujma
Ëloveštva in Ëasa
Zahvaljujem se za ljubeznivo povabilo. Nekoliko negotov sem, kako naj vam to temo predstavim; Ëeprav sem Korošec, slovenske duše namreË ne poznam dobro.
Najprej bi orisal, kako se lotevamo take bolezni in kako jo obravnava antropo- zofska medicina. Izbral sem naslov Rak ‡ ujma Ëloveštva in Ëasa. To so glede te bolezni besede Rudolfa Steinerja.
»e Rudolfa Steinerja poznamo, smo preseneËeni, da je bolezen opisal s tako dra- matiËnimi besedami. »e pa imamo opravka z rakavimi bolniki, res doživljamo dramatiËnost te bolezni. Mislim, da se podobno poËutijo tudi bolniki sami.
Konvencionalna medicina si na vso moË prizadeva razumeti to bolezen in razviti pa- metno terapijo zanjo. Ni druge bolezni, s katero bi se toliko ukvarjali, toliko raziskova- li in investirali v raziskovanje toliko denarja. Kljub temu uspehi terapij niso zadovoljivi. Tu je ameriški primer: Leta 1962 ali 1963 so po nalogu ameriškega ministrstva za zdravstvo ustanovili ustanovo, katere cilj naj bi bila prizadevanja, da bi se pogostost obolevanja za rakom v tridesetih letih zmanjšala za polovico. Po treh desetletjih, leta 1992, so znanstveniki pregledali uspeh in na žalost morali ugotoviti, da cilja niso dosegli. Nasprotno, število obolelih in število smrtnih primerov se je poveËalo za nekaj odstotkov. »e si ozavestimo ta problem, se moramo vprašati, ali ni morda napaËno temeljno razumevanje bolezni in predvsem pristop k bolezni, k njenemu bistvu.
Danes bi vam rad povedal tudi marsikaj, kar ni utemeljil neposredno Rudolf Steiner. Sicer pa Steiner, kot je znano, ni nikoli podal izËrpnega opisa te bolezni. Predstavil vam bom izkušnje in rezultate raziskav antropozofske medicine zadnjih osemdesetih let. Pri tem bom omenil našega uËitelja, prof. Findelmanna, internista iz Celovca, ki se je štirideset let ukvarjal samo z rakavimi bolniki.
Najprej bi vam rad opisal to bolezen. Pri razlagi se bom delno opiral na tisto, kar je ugoto- vila sodobna medicina, dodal pa bom še, kako na stvar gledamo antropozofski zdravniki.


   6   7   8   9   10