Page 57 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 57

molite, ali meditirate, ali greste na sprehod. Sem pa ne sodi trening za maraton; to je stres.
In Ëe se vrnemo k Antonovskemu in njegovim raziskavam. Ženske v taborišËu so pri- dobile neko sposobnost, ki jo Antonovski imenuje dinamiËen obËutek za zaupanje v samega sebe in zaupanje v to, kar se dogaja, sposobnost razumeti smisel tega, kar se dogaja. Temu, da so bile v taborišËu, so pripisale nek pomen in so to znale v življenju vrednotiti. Antonovski formulira to kot sposobnost pripisati stvarem pravi pomen. Razumeti udarec usode, spor s sosedom, bolezen, kar koli že, in to na nek naËin smiselno umestiti v svoje življenje je za zdravje zelo pomembno.
Odgovor na vprašanje: Kaj pa težave v Ëasu menopavze?
Antonovski se je odloËil za raziskave v Ëasu menopavze, ker je ta za žensko po- vezana s krizo. Takrat se ritmi menjajo in vsaka menjava ritmov prinaša probleme. Ritem menstruacije postane nereden, se izgubi; vsa presnova postane neredna. KlimakteriËni sindrom ni niË drugega kot prilagajanje organizma novim pogojem. Valovanje vroËine, bolezni v okonËinah, depresivnost, motnje pri spanju, hitro bitje srca, spremembe v pritisku ... Vse to so ritmiËna dogajanja. Pri ženskah v meno- pavzi se mora zgraditi nov ritem. To se dogaja že stotine, tisoËe let in ženske so to obvladovale brez tablet.
Odgovor na vprašanje: Ali je bolje, da hodijo uËenci v šolo dopoldne ali popol- dne?
Dopoldne se lahko bolje izoblikujejo intelektualne sposobnosti, popoldne pa krea- tivne sposobnosti. Menjava pa je zelo slaba. »e popoldne rišete ali pojete, je to bolje. Zakaj le so koncerti ali gledališËe vedno zveËer? Takrat je to bolje. Matema- tika pa se dela dopoldne.
S tem bomo konËali. Zahvaljujem se za vašo pozornost.


































































































   55   56   57   58   59