Page 56 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 56

56
tem Ëasu pripravljenost, je v tem Ëasu bolj obËutljiv. Zdi se mi, da posebno veliko obolelih za rakom umira okrog Velike noËi in BožiËa. Zakaj? Ker je pripravljenost telesa v tem Ëasu drugaËna. Mi se moramo preprosto nauËiti, da se naše telo ne konËa s kožo, temveË je na mnogo naËinov povezano z okoljem in svetom. »e gledamo samo na snovi svojega telesa, je to premalo. Vsak dan vzamemo vase neverjetne koliËine substanc in jih spet oddamo. Vdihavamo pline, pijemo vodo, jemo, znojimo se, izloËamo urin, blato. Ta telesni Ëlovek je zelo moËno povezan z okoljem. To, kar se snovnega Ëloveka tiËe, lahko tudi dobro razumemo. Kar pa se tiËe naše življenjske organizacije, moramo reËi, da je še tisoËkrat bolj povezana z okoljem. In prav to je ta nivo, kjer smo z lastnimi ritmi povezani z ritmi zunaj. V tem je velika skrivnost. »lovek, to je mikrokozmos, ki nosi makrokozmos in njegove ritme v sebi. Te zunanje ritme smo zelo ponotranjili, kljub temu pa živimo individualizira- no. Morda te stvari poznate.
Zamislite si: Ženske pri primitivnih narodih imajo menstruacijo resniËno vse ob polni Luni. Tako moËno so z ritmi narave povezane. Moderna ženska v Ljubljani ima ravno tako ritem menstruacije na osemindvajset dni, toda ne sinhronizirano s polno Luno. »lovek nosi te ritme sveta v sebi in ta ritem osemindvajsetih dni po Luni, ritem reprodukcije, je zelo moËan. »e pogledamo, pa vidimo tudi, da je osemindvajset vendar štiri krat sedem. Celice na koži potrebujejo osemindvajset dni, da iz svoje regeneracije pridejo na povrhnjico od koder se potem lušËijo. Otrok potrebuje za razvoj v noseËnosti deset Luninih mesecev. Že prej sem rekel, da Ëe ste bili kdaj huje bolni, se resniËno ozdravitev dogaja v skladu z Luninim ritmom, ki je ritem etrskega telesa. »as Lune ima opraviti z energijami, ki jih imenujemo etri življenja. Imam paciente s sindromom totalne izËrpanosti. Ti ljudje potrebujejo mesece, da pridejo k sebi. Neka pacientka ne more veË skrbeti zase, ne more niti v trgovino, niti kuhati; tako slaba je. Ritem dneva in ritem noËi, ritem spanja, je povsem moten. Potrebova- la je pol leta, da je prišla malo k sebi in bo potrebovala še enkrat pol leta, da bo lahko šla v službo.
Odgovor na vprašanje: In kako ji pomagate?
Veliko dela z ritmi, veliko dobi zdravilne evritmije, dobi ritmiËno masažo in terapijo z belo omelo, kljub temu, da nima raka.
RitmiËno življenje bi veliko težav izboljšalo. Nega ritma je podpora zdravju. Pri otrocih je to zelo pomembno. Ritem pa ne pomeni takt. To ne pomeni toËno ob udarcu na gong ob dvanajstih jemo, temveË okrog dvanajstih. Takt je nekaj meha- niËnega in je življenju sovražen. Ritem ima sposobnost prilagajanja. Prej sem to na kratko omenil. Mi bomo morali v prihodnje, da bi lahko ostali zdravi, zelo aktivno graditi ritme. Enkrat na dan bomo potrebovali dopust. Vseeno, kdaj in kaj; lahko


   54   55   56   57   58