Page 54 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 54

54
v podobno stanje kot s spanjem. Organizem se v izgovarjanju zaËne regenerirati. 'Om'je zelo dober. Poznamo ga iz vzhodne civilizacije. Na tej sliki je uËinek še bolj viden. V tem primeru so bili toni nežni, visoki. Vidimo, da ritmi v Ëloveškem organizmu zaËno naenkrat harmoniËno vibrirati in na ta 'om' zazvenijo kot reso- nanËno telo.
Pomislite tudi na vse ritmiËne pesmi. Otroci in odrasli se jih sedaj vse premalo uËijo. Tudi ritmiËno recitiranje je terapija. Grki so govorili v heksametrih. Heksameter je ritem, ki krasno ureja, ki prilagaja dihanje pulzu. »e poËnete to petnajst minut, bo vaš spanec odliËen.
Odgovor na vprašanje: Kolikokrat naj bi ponavljali 'om'?
Sedemkrat, neposredno eno za drugim. Aktivnost je govorjenje. Temu sledi odmor,
nato spet sedemkrat 'om' in spet odmor.
Delavci na gradbišËih imajo po navadi julija in avgusta preveË dela. Takrat se zgodi pri njih tudi veliko nesreË. »e padejo s podesta, se pogosto polomijo. To so težke poškodbe, neredko ostanejo hromi. Tudi za zavarovalnice so to veliki stroški. Na zavarovalnici so razmišljali o tem, kako bi stres gradbenih delavcev zmanjšali. V Gradcu pri profesorju Mosserju so naredili študijo in prišli do zelo zanimivih re- zultatov. Ta slika kaže avtokrono sliko nekega gradbenega delavca. Ne spi slabo, dobro regeneriral pa se tudi ni. Odšel je na dopust za teden dni. Spi bolje. Nato so opravljali na gradbišËu terapijo, in sicer so delali evritmijo trikrat na teden po pol ure. Tudi posnetek imamo tu. Stojijo na gradbišËu in delajo evritmijo.
Študija je pokazala, da niË ne gradi ritma lepše kot evritmija. Kronobiologi niso doslej odkrili nobenega drugega postopka ali videli kaj drugega, kar Ëloveka tako dobro ritmizira kot evritmija. Nobeno petje, noben govor, nobena meditacija. In ugotovili so še nekaj: Ëe ljudje nekaj Ëasa delajo evritmijo, naenkrat bolje spijo. »e nekaj tednov delate evritmijo, se kvaliteta spanja bistveno izboljša, kar se lahko odËita tudi na ritmih. Sposobnost ritmov se dvigne.
Tu je še gra≥Ëni prikaz o nesreËah na gradbišËu v odstotkih. Bela markacija kaže, da v Ëasu, ko so delali evritmijo, ni bilo nobenih nesreË. Tudi v naslednjih letih se je izkazalo, da pri uvedbi evritmije ni bilo nobenih nesreË. Rezultati so neverjetni. Pri nas teËejo na velikih gradbišËih štiri študije, saj zavarovalnice prihranijo ogromno denarja, Ëe nesreË ni.
Predstavljate si, za praktiËno evritmijo ni potrebna posebna izobrazba, to je nenavadno. In evritmija je izjemnega pomena za oživljanje vseh ritmov v Ëloveku, je res terapija.


   52   53   54   55   56