Page 53 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 53

Ali ste dobili malo obËutka za slike, ki sem jih pokazal, in za to, kaj vse nam lahko pokažejo, Ëe je nekdo bolan. Te stvari postanejo sËasoma problematiËne in vodijo v bolezen. Na Finskem je letalska družba opazila, da imajo piloti veË raka na koži kot drugi ljudje. Razmišljali so, da se piloti, ki jih v Helsinkih zaposlijo, v Afriki, kjer Ëakajo na povratek, sonËijo; da jih tam nevajene opeËe sonce in dobijo na rokah maligni melanom, raka. Ta misel pa je bila napaËna. Razlog je bil nekaj drugega. Raziskave so leta 2000 pokazale, da imajo veË raka piloti, ki letajo na liniji vzhod ‡ zahod, in ne tisti na linijah sever ‡ jug. Razlog raka je v stalnem zamikanju ritma dneva. Raziskovalci so ugotovili, da je vsako motenje ritmov zdravju škodljivo.
Mi smo imeli kongres v Gradcu. Znanstveniki vsega sveta so bili na tem kongresu enotnega mnenja, da je motenje Ëasovnih ritmov razlog za pojav raka. Tako na pri- mer je pojav raka na dojki pogostejši pri noËni službi. Po sedmih letih dobijo žene, ki pogosto delajo ponoËi, sedemdeset odstotkov veËjo možnost za pojav raka na prsih. Razlog so porušeni ritmi.
Odgovor na vprašanje: Pri nas pošiljamo srednješolce v najobËutljivejši starosti v šolo en teden dopoldne in en teden popoldne.
Ti otroci se en teden prilagajajo na novi ritem, nato se morajo ponovno prilagajati. To je zelo slabo. Vsi starši bi se morali temu upreti. Tak ritem obiskovanja šole je skregan s ≥ziologijo Ëloveka.
To so slike Ëloveka, ki je imel raka. V 24-urnem posnetku najdemo pri njem komaj kakšen ritem. Primerjajte v mislih to s sliko 14-letnega fanta, kako lepo so bili pri njem vidni ritmi. »im bolj se razvija rak z metastazami, tem bolj izginjajo ritmi. V zadnji sliki pred smrtjo ritmov ni.
Zdaj pa poglejte, kaj izboljša bela omela, antropozofsko zdravilo proti raku. To je zdravilo, ki Ëloveku zelo izboljša ritme. S tem ≥nim merjenjem se to odliËno vidi. Imamo še dodaten posnetek primera, kjer je vroËina povzroËila, da je prišlo do ritmov. UËinek je zelo dober. Vprašati se moramo, kako lahko ritem spodbujamo in negujemo. Na eni strani z redom, ki ga sami vgradimo v svoj dan in v teden in pazimo, da obremenitvi sledi razbremenitev. Tudi z doloËenimi terapijami. Kaj mislite, ali je to mogoËe? UËinek z belo omelo sem vam pokazal. Kaj bi bilo še mo- goËe? Petje. Petje je dogajanje, ki ritem zelo spodbuja. V antropozofski medicini poznamo tudi govorno terapijo. Neki govorni terapevt je vzel dva glasova, 'em' in 'am', 'um' ali znani 'om' in opravljal meritve. Neverjetno, kaj se dogaja. Poglejte! Z intonacijo na 'am' takoj nastanejo v Ëloveku harmoniËne ritmiËne vibracije, ki imajo krasen red in so podobne noËnemu redu. Še boljši je 'om'. 'Em' in 'am' nista slaba, 'um' in 'im'tudi ne. Toda 'om' ima najlepše ritme. »e govorite 'om', prihajate
53


   51   52   53   54   55