Page 51 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 51

izloËanjem trebušne slinavke, ki stimulira tudi izloËanje sline. Simpatik je živec dneva, ki nas pripravlja za dan ‡ razgradnja, boljša prekrvavitev mišiËja, zenice se odpro. To je na nek naËin spodbuda aktivnosti živËnega sistema. To Ëlovek potrebuje, posebej, Ëe se bomo povzpeli na goro. Parasimpatik pa je tisti, ki ga potrebujemo, ko spimo.
»e merimo to s 24-urnim EKG-jem, dobimo zelo zanimivo sliko, ki jo imenujemo avtokrona slika. RdeËe cikcakaste linije oznaËujejo simpatikus. Spodaj so modre linije, ki oznaËujejo parasimpatikus. To je bitje srca, spodaj je pulz in kako pulz spremlja dihanje. Kaj prepoznamo? Horizontalna linija predstavlja vedno Ëas 24 ur. RdeËe in rumeno podroËje predstavlja veliko ≥ziËne aktivnosti. Ta, drugi primer, predstavlja duševno aktivnost, aktivnost možganov. Zelo toËno so opazni cikli, ki trajajo uro in pol. Zelo zgovorno. »e spremljamo linije, v nadaljevanju pridemo do spremembe. Testiranec se je odpravil spat in v nadaljevanju vidimo njegovo spanje. Poglejmo, kaj se dogaja. Narisalo se je nekaj kot arhitektura njegovega spanja. Ti temni stebri predstavljajo globoko spanje. Diagram zgoraj kaže vse ritme, ki teËejo: ritem prekrvavitve, ritem dihanja ... Ritmi so ponoËi drugaËni. Tu, na tej frekvenci, je debela rdeËa linija. »e to izraËunamo, pomeni, da srce bije sinhrono z dihanjem. V doloËenih fazah ponoËi je to toËno v razmerju 4 : 1. To je v Ëasu teh temnih stebrov, v Ëasu globokega spanja. Zraven teh vidimo na diagramu svetle stebre. To so faze sanj. Ob koncu spanja imamo veË faz sanj. Potem se Ëlovek prebudi in preide v dnevno aktivnost.
Ali vidimo, ob kateri uri se je odpravil spat? Ob desetih zveËer.
Oseba, ki smo jo testirali, je štirinajstletni uËenec, ki ima prekrasen pro≥l in veliko aktivnosti. Ima veliko sposobnost oblikovanja ritma, zato najdemo to globoko de- belo linijo v spanju. Tu še enkrat razmerje dihanja in bitja srca, tu pa Ëas spanja. Razmerje je vedno 4 : 1. »ez dan je sorazmerje bitja srca in dihanja lahko 1 : 3, 1 : 4 ali 1 : 5, ponoËi pa je pri vseh sorazmerje 1 : 4.
Še nekaj lahko vidimo; namreË, kakšen je odnos ritma in kvalitete življenja. Ta prosto- voljec je štirinajstletni fant. Pokažem še posnetek drugega Ëloveka. »ez dan zgleda Ëisto drugaËe. Manj je aktivnosti. PonoËi, v Ëasu spanja, je zgornja linija Ëisto tanka. Lahko bi trdili, da gre levo za Ëloveka, ki nikoli ne spi tako dobro kot prostovoljec, Ëigar posnetek imamo na desni strani. Levi ima mnogo manj sposobnosti ustvariti ritem. »e pogledamo to rdeËo linijo pod zgornjo modro na levi sliki vidimo, da se aktivnost ponoËi nadaljuje. Ta Ëlovek tudi ponoËi dela naprej in ne pride v regenera- tivno spanje, ki prinaša regeneracijo in zdravi. Tudi dobrih ritmov ne vidimo. Cikcaki segajo skoraj tako daleË kot podnevi. Testiranec spi od enajste ure zveËer do šeste ure zjutraj. Kako drugaËna je slika prostovoljca s štirinajstimi leti na desni strani.
Poglejmo, kako zgleda tak zapis pri Ëloveku, ki ima veliko stresa, ki veliko dela. Najprej leva stran. Devetindvajsetletni moški. Pravzaprav ima dober zapis spanja.
51


   49   50   51   52   53