Page 5 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 5

Kot naslednje zastavimo vprašanje, kot ga zastavite tudi prijatelju, ko ga sreËate. Vprašanje se glasi: Kako vam gre, kako se poËutite? Vprašamo torej, kakšno je poËutje in kakšen je obËutek življenja. S tem odpremo svet v podroËje življenja samega, v kvaliteto življenja. Tudi vi veste, da se vËasih poËutimo bolje, vËasih, Ëe smo slabo spali ali podobno, pa slabše. To je sloj, v katerem Ëlovek zaznava same- ga sebe. Antropozofski terapevt ali zdravnik gleda tudi na ta sloj. S tem vprašanjem gledamo že v svet energij in to tistih, ki jih Rudolf Steiner imenuje pri Ëloveku etrsko telo ali telo sil življenja. To ni svet snovi, to je Ëisto drug svet, je svet življenjskih energij. Mi sami na sebi zaznavamo te energije v tem, kako se poËutimo, glede na funkcionalnost in kvaliteto življenja.
Nato je na vrsti tretje vprašanje. Zdravnik vprašanje vËasih izgovori, vËasih pa si ga na tiho zastavi v sebi. To vprašanje je: Kako ti je pri srcu, v duši? Tu gre za vpra- šanje, ki se nanaša na duševnost. »e vprašamo zelo toËno in poskušamo to sfero zaËutiti, vprašamo pravzaprav, kako si notranje uglašen, bolj na dur ali bolj na mol. Vprašanje se nanaša na razpoloženje, ki tke v duševnosti. Tudi ta sloj bitja Ëlovek lahko moti ≥ziËno organizacijo Ëloveka. Rudolf Steiner v svojem nauku o Ëloveku imenuje to organizacijo, ta sloj Ëloveka, astralno telo ali telo duševnosti.
»etrto vprašanje, ki ga prav tako ne izgovorimo vedno, ampak zastavimo na tiho, sami sebi, se glasi nato: Kdo si? Kdo si ti kot Ëlovek? To vprašanje se nanaša na individualnost pacienta. To individualnost v Ëloveku predstavlja sloj, ki ga oznaËimo kot organizacijo Ëloveškega JAZa ali telo Ëloveškega JAZa.
K tem štirim slojem bitja Ëlovek sodijo štirje elementi. Telo snovi enaËimo z elemen- tom zemlja, telo etrskih energij ali življenjskih energij enaËimo z elementom voda, telo duševnosti z elementom zrak in svetloba in organizacijo Ëloveškega JAZa enaËi- mo z elementom toplota.
S temi štirimi vprašanji skuša antropozofski zdravnik dobiti prvi vtis o stanju pacien- ta, o bitju, celoti iz štirih nivojev ali teles, ki ga oblikujejo.
Telo, kot ga vidimo, je narejeno iz štirih delov. V telesu teËejo snovni procesi, pro- cesi, ki jih nosi voda, procesi, ki jih nosi zrak in tudi procesi toplote, kot npr. telesna temperatura, ki je Ëisto nekaj posebnega. Zelo konstantno jo telo ohranja pri 37 °C, ima pa tudi svoj 24- urni, torej dnevni ritem. Osnovna temperatura telesa je zjutraj malo nižja, zveËer malo višja. Zjutraj 37 °C, zveËer 37,5. To gibanje telesa toplote, je pravzaprav izraz organizacije Ëlovekovega JAZa.
Razen ≥ziËnega telesa ima Ëlovek, kot smo rekli, dušo in je poleg tega bitje z du- hom. »lovek živi v teh treh svetovih: v svetu snovnosti, v svetu duševnosti in v svetu duhovnosti in zelo pomembno je, da to razumemo.
5


   3   4   5   6   7