Page 48 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 48

48
spremeni in ponoËi se razmerje med dihanjem in pulzom ne oblikuje. »e je Ëlovek bolan, se pulz spremeni in tudi ponoËi ne ohrani razmerja 1 : 4. Pri depresivnem Ëloveku najdemo zelo pogosto tudi motnje spanja.
Ta sposobnost v Ëloveku, to sorazmerje ritmov dihanja in srca, se pojavi šele okrog devetega, desetega leta. »e pogledamo naprej, najdemo tudi poËasnejše ritme. To so ritmi, ki jih najdemo v presnovi. Tu so žleze, ki delajo bolj poËasi, kjer se dogodi ritem približno vsake pol ure, gladko mišiËje Ërevesja pa je stalno v gibanju.
In potem najdemo dnevne ritme, ki sem jih omenil že prej, na primer pri jetrih. Tam najdemo krogotoke. S tem je povezano zelo veliko nalaganja, shranjevanja slad- korja. Jetra v toku noËi naredijo približno dvajset dekagramov sladkorja. To je zelo veliko in jetra resniËno tudi malo zateËejo. To je pravi ritem presnove.
Imamo še meseËni ritem, ki ga ženske dobro poznajo; morda tudi moški, saj po navadi že prej opazijo, da bo žena dobila menstruacijo. In potem tisti dolgi ritmi, ki trajajo mesece in leta. To so dolgi ritmi prilagajanja, ki jih vËasih najdemo pri bolezni ali pa pri prehodu bolezni v stanje zdravja. »e ste imeli težko bolezen, na primer težko vnetje pljuË, traja najmanj tri mesece, da ste spet v redu. Imel sem pa- cienta, ki je po težki pljuËnici potreboval celo leto, da si je opomogel. Imamo ritme z dolgimi Ëasi prilagajanja, ki so ukoreninjeni globoko v telesu.
Tudi sedem dni, teden, je ritem. Poleg štiriindvajseturnega ritma, ki smo ga že spo- znali, je to naslednji velik ritem. Tudi sedemdnevni ritem prihaja iz Ëloveka samega. Ni bil ljubi Bog, ki je rekel, naredimo teden s sedmimi dnevi. Sedmica ima opraviti s Ëlovekom. Iz patologije vemo, da smo pri gripi, ki traja dva do tri dni, zdravi Ëez sedem dni. Mnoge otroške bolezni se dogajajo v Ëasu sedmih dni, inkubacija pa traja štirinajst dni do tri tedne. IzpušËaj se pozdravi v enem tednu. Otroška bolezen traja tako praviloma tri tedne. Imunski sistem ima torej ta sedemdnevni ritem.
Tudi pri terapiji z belo omelo pri rakastih obolenjih zelo jasno vidimo, da v tem Ëasu sedmih dni pride do nekakšnega impulza. »isto iz praktiËne plati lahko opazujemo zelo zanimive stvari. Pregledovali smo bolnike, ki so bili na zdravljenju v zdravilišËih in ugotovili, da je za organizem bolje, Ëe dajemo terapijo šest dni, tem pa sledi dan premora. Za organizem, za adaptacijo in za ozdravitev je to mnogo bolje, kot Ëe bi dajali terapijo pet dni, tem pa bi sledila dva dni premora. Pri dvodnevnem premoru se zaËenja v organizmu ponovno prilagajanje na stanje brez terapije in zdi se, kot da hoËe organizem že v dolg premor.
Ne vem, kako so organizirane šole pri vas v Ljubljani. Ali imajo uËenci tudi pri vas pet dni pouka in dva dni odmora? Imam paciente, stare pedagoge, ki niso waldorfski uËitelji. Borili so se za ohranjanje šestdnevnega pouka v tednu. V šoli


   46   47   48   49   50