Page 42 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 42

42
Ëas med rojstvom in smrtjo. Da bi pa stvari, ki se zgodijo med rojstvom in smrtjo resniËno razumeli, lahko mislimo tudi preko teh meja, v Ëas pred rojstvom in po smrti. Jaz sem s to mislijo pravzaprav zelo previden, ker mislim, da se na tem podroËju dogaja veliko slabega. Da bi te povezave Ëlovek resniËno razumel, da bi Ëlovek prišel do teh spo- znanj, potrebuje najmoËnejše sile duševnosti. Mislim, da je to sploh najtežje spoznanje.
Odgovor na vprašanje: Kaj so posledice hepatitisa A pri mladostniku?
Pri hepatitisu A gre za infekcijsko bolezen jeter, ki jo Ëlovek brez nadaljnjega sam prestane, ker je samoozdravljiva in ne zapušËa kroniËnega vnetja. DrugaËe je v pri- meru hepatitisa B ali C, ki se pogosto preobrazita v kroniËno vnetje. Kljub temu, da se hepatitis A pozdravi, lahko jetra poslediËno oslabijo, kar se odraža kot slabost jeter pri izgradnji ali pa pri razgradnji. Stran razgradnje nosi žolË in gre za sposob- nost izloËanja in prebavljanja. Razgradnja je utemeljena in sloni na žolËu. MoËna stran je izgradnja in je bila prej naša tema, to je ta dnevna stran jeter. Razgradnja je od 3 zjutraj do 3 popoldne. V tem Ëasu so jetra bolj organ zaznavanja in preba- ve. V diagnozi moramo biti vedno pozorni na to, na kateri strani imamo slabost, in uporabimo ali zdravilo za žolË ali zdravilo za jetra. TipiËno zdravilo za izgradnjo jeter je npr. pegasti badelj, tipiËno sredstvo za žolË pa je krvavi mleËek. Sredstvo, ki zajema oba, je regrat pa tudi rman. To vse so rastline, ki imajo grenila in delujejo na našo sposobnost zaznavanja okusa. »e smo prej govorili o tem, da naša jetra okušajo, potem lahko tudi razumemo, da je to zdravilo za jetra.
Odgovor na vprašanje: Ali se pegasti badelj uporablja samo v primeru, ko gre za okvaro jeter?
Lahko ga jemljemo tudi enostavno kot krepitev. V današnjem Ëasu je kar smiselno nego- vati organe, skrbeti zanje. Mislim, da so ljudje imeli pred 100 leti mnogo moËnejša je- tra. Stvar, ki jetra moËno slabi, je tudi pitna voda. Tudi voda z veliko apnenca slabi jetra.
Odgovor na vprašanje: Kakšna je razlika med vzhodno in atropozofsko medicino?
Kitajci imajo 5 elementov mi pa imamo 4. Jetra so po antropozofski medicini organ ki pripada vodi, zaradi tega sem jetra tudi napisal pri etrskemu telesu. So odloËilen organ za naše etrsko telo, telo življenjskih sil, in regulirajo vse gospodarjenje z vodo v telesu. Jetra so narejena iz petih tekoËin. Vse so v jetrih, vseh pet se tam meša in vse vedo kam morajo.
Za danes bomo zakljuËili. Morda pa s temo organi enkrat še nadaljujemo. Medtem pa vse dobro!


   40   41   42   43   44