Page 41 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 41

Morda so v Sloveniji stvari še bolj v redu, pri nas, v Avstriji, pa imamo že 60 % pre- debelih otrok. Veliko problematike odvisnosti je problem prave mere, tudi pri športu sreËamo problem prave mere. Osebno mislim, da triatlon pri 60 letih ne more biti veË zdrav šport. To je gibanje, ki ni veË v pravem odnosu do telesa. Na Dunaju je živel znan internist, res posebna osebnost. Pri 80 letih je še zdravil, pri 85 letih je bil popolnoma zdrav, tudi kognitivno, umrl je star 98 let. Na vprašanje novinarja, kaj je skrivnost njegovega zdravja, je odgovoril: gostilna od zunaj, cerkev od znotraj, gora od spodaj. Primer prave mere. FantastiËna tema.
Odgovor na vprašanje: Kaj pa triatlon pri otrocih?
Prav gotovo imamo v razvoju obdobja, ko je treba Ëutiti meje ≥ziËne obremenljivo- sti. Mislim, da je triatlon zelo na meji ≥ziËne obremenljivosti; ali je popularen tudi pri otrocih? Pri 20 letih, Ëe nekdo hoËe Ëutiti meje svoje obremenljivosti, zakaj ne? Vi imate Ljubljanski maraton, tudi to je zame fenomen, tisoËe ljudi teËe 3, 4 ure. Koliko moËi mišic in energije se pri tem porabi! Kaj bi s to moËjo lahko vse naredili, si predstavljate? Na drugi strani je svet poln izËrpanih ljudi. Dva ekstrema. Imate ljudi, ki ogromno delajo, ki veliko naredijo in še teËejo, na drugi strani pa ljudi brez moËi. Zelo zanimiv fenomen.
MoË volje ima svoje temelje v telesu, je pa v bistvu duhovna moË. Volja ima svojo te- lesno stran, ima pa tudi svojo duhovno stran. »lovek je zemeljsko in je kozmiËno bitje.
Odgovor na vprašanje: Ali je psihiËna moË odvisna samo od hrane?
Od kvalitete prehrane je samo delno odvisna.
Odgovor na vprašanje: VËasih so stari ljudje ≥ziËno slabotni, psihiËno pa tako moËni da trpinËijo celo družino?
Lahko so eno in drugo pa tudi zelo veliko modrosti lahko posredujejo.
Odgovor na vprašanje: Kaj je to usoda?
V antropozo≥ji je to zelo centralna tema. Smatramo, da je Ëlovek zaznamovan z zakoni karme in reinkarnacije. Karma pomeni, da si Ëlovek svojo usodo ustvari sam. To so po- tem zakoni, ki se izražajo v življenju. Reinkarnacija pomeni, da se duh, veËno Ëloveško bitje, vedno znova inkarnira. »e hoËemo razumeti globlje razloge nekih boleznih, mo- ramo pogledati v te svetove. »lovek je sicer sedaj, kar se zavesti tiËe, omejen samo na
41


   39   40   41   42   43