Page 40 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 40

40
Še enkrat nazaj k jetrom. Kdor ima moËna jetra, je moËan Ëlovek. Lahko moËno misli, se lahko moËno giblje, ≥ziËne in kognitivne sposobnosti so moËne. Je verjetno tudi bolj reproduktiven. »e se vprašamo, kaj v resniËnosti je kvaliteta jeter v razmi- šljanju, najdemo, da so to kvalitete Ëloveka, ki zna misliti blizu realnosti, ki ima v razmišljanju moË presojanja, ki zna misliti iz velikega pregleda nad dogajanjem, ki ima v svoji sposobnosti razmišljanja moË modrosti in iz te modrosti lahko deluje. To je pro≥l dobrega predsednika države, Ëloveka, ki zna s svojo moËjo dobro delati in je dobra avtoriteta. To vse Ëloveku posredujejo jetra s svojo sposobnostjo razmišljanja.
V tem vidimo povezanost jeter z Jupitrom. MogoËe poznate te stvari iz mitologije in mitološke slike so vedno resniËne. Jupiter je bil v teh slikah gospodar, vladar. Ta podoba Jupitra v mitologiji predstavlja Jupitra tam zgoraj, predstavlja moË Jupitra s silami, ki sem jih opisal kot dobro sposobnost jasnega razmišljanja, sposobnost širokogrudnega razmišljanja, ki je previdna, neagresivna, ki vodi raËune o stvareh. Eden od mojih uËiteljev je bil tak Ëlovek. Neverjetno, kako tak Ëlovek lahko stvari ureja, kako lahko fenomene strne v nek red. Prav to pa delajo jetra, ko oživljajo ustvarjene, na novo oblikovane snovi. Takrat jetra potegnejo iz Jupitra urejajoËe in ohranjajoËe sile življenja. V življenju mora biti red, sicer je kaos. Lahko vzamemo tudi drugo podobo. Takrat, ko jetra gradijo te beljakovine in ogljikove hidrate, uporabijo glasbo Jupitra. Te urejajoËe sile so pravzaprav glasba, to je tisto, kar poimenujemo kot harmonijo sfer. Z drugimi besedami lahko reËemo: Ëe se snov dobro oblikuje, mora biti v sebi urejena in mora zveneti kot v harmoniji. Razumete? »e imajo jetra dobro moË, privedejo v preoblikovane ogljikove hidrate glasbo.
Odgovor na vprašanje: Ali je res, da imajo ljudje danes slabšo predstavitveno moË kot pred 200 leti?
Moderni Ëlovek ima inteligenco, ki je nagnjena k abstraktnosti. Mislim, da je to težava. »e imate veliko moËi jeter, imate sposobnost, ki teži k realnosti, ne k abstrak- tnosti. Mislim, da jo v današnjem Ëasu manjka. Abstraktna sposobnost razmišljanja je lahko inteligentna, niti sluËajno pa ni modrosti polna in razsodna. Tu manjka kvaliteta. Jetra, ki dobro funkcionirajo, nam darujejo kvaliteto. Jaz se od jeter lahko nekaj nauËim. In kaj jetra tako dobro znajo? Jetra znajo zelo dobro najti pravo mero. To je globoka Ëloveška vrlina, ki je v naravi obiËajno nimamo, ki jo v življenju pridobimo ali tudi ne. Lahko reËemo, da je sposobnost za pravo mero ena bistvenih Ëloveških vrlin. Poglejte v naš svet in videli boste, kako težko je najti pravo mero. Prava mera za vse: za naše predavanje, da ne bo predolgo, da ne bo dolgoËasno, prava mera pri jedi, prava mera pri poËitku, prava mera pri delu, prava mera pri pitju, prava mera pri užitku ... Kakšna moË je to!


   38   39   40   41   42