Page 4 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 4

4
Dr. Mario Mayrhoffer
O Ëloveku v oËeh antropozofske medicine
Veselim se, da sem tukaj in se zahvaljujem za vabilo. Sem zdravnik splošne prakse v Celovcu, specializiran za antropozofsko medicino. V Celovcu imamo tako ime- novan Therapeutikum, hišo, v kateri delamo skupaj z drugimi terapevti. Tam je tudi Carus akademija, ki se ukvarja z raziskavami, z dodatnim šolanjem na podroËju zdravstva za odrasle pa tudi s strokovnim dodatnim izobraževanjem za zdravnike in medicinske sestre.
Povabili ste me, da predstavim antropozofski nauk o Ëloveku. Privolil sem, ker me- nim, da je potrebno, da se razliËna podroËja antropozo≥je poznajo, in je dobro, da biodinamiËni kmetje in tisti, ki jih to kmetovanje zanima, izvedo kaj novega od antropozofskih zdravnikov in tudi obratno.
Najprej nekaj splošnega o Ëloveku in pristopu antropozofskega zdravnika do pacienta.
Ko antropozofski zdravnik sreËa pacienta, nosi v sebi, nekje v ozadju, 4 vprašanja.
Pacienta vpraša najprej, kaj mu je: Imaš vnetje pljuË ali si zlomil nogo? Imaš kamen na ledvicah ali na žolËu? Potem si ogledamo izvide, podroËje tega, kar se najde kot dejstvo, kar je merljivo. V roko vzamemo torej vse izvide, kot jih ima tudi šolska, konvencionalna medicina. To so podatki iz laboratorija, CT-ja, raËunalniškega to- mograma itd. Z vprašanjem, kaj pacientu je, se za nas odpre prostor k pacientu kot ≥ziËnemu bitju. FiziËno telo Ëloveka sodi nekako k svetu oblikovanih snovi.


   2   3   4   5   6