Page 36 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 36

36
pri ljudeh zelo prisoten in se stopnjuje do sindroma izgorelosti. V tem primeru gre za to, da so jetra v svoji moËi, v svoji sposobnosti oblikovati ogljikove hidrate, izgorela, torej izgubila sposobnost oblikovati moË. Je tako, da v mišicah, pa tudi v možganih, tam, kjer se dogajajo procesi presnove, izgorevajo ogljikovi hidrati.
Jetra opravljajo proces oživljanja snovi predvsem ponoËi. Imajo zelo strog 24-urni ritem. Ob 15. uri npr. imajo jetra svojo fazo izgradnje do 3. ure ponoËi, nato pa se vse skupaj obrne, ob 3. uri zjutraj se zaËne faza razgradnje, ki traja do 15. ure. Ta ritem je nekaj krasnega, življenje, ki je mikrokozmiËno tako rekoË vtkano v jetra. Tu lahko najdemo krasno sorodstvo. Je tako kot z rastlinami. »ez dan, ko so izpostavljene soncu, se dogaja zaradi asimilacije preko listov presnova, ki oblikuje ogljikove hidrate. Ko Sonce zaide in pride noË, imajo tudi rastline Ëas za svojo izgradnjo snovi. Naslednji dan se spet izpostavijo soncu. To, kar življenje darujoËe Sonce dela z rastlinami, najdemo tudi v našem mikrokozmosu, v našem telesu. Tisto zunaj je makrokozmos, ki ga potem sprejme naš mikrokozmos v jetrih.
Toliko o dogajanju v jetrih. Tako, kot tvori rastlina oživljeno substanco, oblikujejo tudi jetra v nas oživljeno substanco, ki je v vsakem Ëloveku popolnoma individualna. Vsak ima svoje vrste substanc. In tu tako lepo lahko vidimo to centralno dihanje, neke vrste dihanje snovi, o katerem Steiner govori. »lovek snovi vdihne, jih razgra- di, jih prežame z življenjem in jetra jih izdihnejo v organizem. Ta pojem dihanja presnove je treba tako razumeti.
Odgovor na vprašanje: Leto pred Kmetijskim teËajem je Dr. Steiner rekel, da Ëloveško telo dobi 70 % energije iz kozmosa preko Ëutil, 30 % pa iz prebave. Kaj pravite na to?
Težka tema. Ljudje, ki ne rabijo veË Ëvrste hrane, ki se prehranjujejo s svetlobo, kažejo, da je nekaj na tem. Rudolf Steiner pravi, da ima tok hrane dve smeri. Potrebujemo hrano, ki gre skozi usta, torej živila, in potrebujemo kozmiËno hrano preko Ëutil. Oba prehranska tokova tvorita substanco. Tok, ki gre preko ust in preko prebave, ima dve nalogi. Ena je tvoriti substance predvsem za živËevje in Ëutila, kar moramo misliti zelo na široko in pojasnjuje, da pomeni v resnici slaba prehrana sla- bljenje živËnega sistema, kar zelo dobro poznamo. »e uživamo ra≥nirane ogljikove hidrate, v prehrani pa manjkajo vitamini, predvsem B vitamini, postanemo živËni, moË živcev oslabi. Druga naloga hrane preko ust je, da spodbuja sprejemanje sil preko Ëutil. Na eni strani torej tvorba substanc, pa tudi spodbuda, da se lahko pre- hranjujem s kozmiËnim tokom energij in tvorim substance iz njega.
Tudi dihanje štejemo h kozmiËnemu toku prehranjevanja. Relativno veliko substance sprejmemo vase z dihanjem, zato verjamem, da ne drži Ëisto, Ëe nekdo reËe, da


   34   35   36   37   38