Page 35 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 35

in jetra odloËajo, ali je to snov, ki sme iti v telo, ali je to snov, ki jo je treba izloËiti. To je funkcija razstrupljanja, ki jo jetra opravljajo. Gotovo veste, da se preko jeter izloËa mnogo medikamentov in strupov, tudi alkohol, ki se v jetrih preobrazi. »e se to dolgo dogaja, jetra s tem lahko tudi uniËimo. Tako predelana hrana je torej v jetrih. Kaj pa potem? Hrana niso samo snovi, hrana je tudi nekaj živega in celo po- vezana z neko senco duševnosti. To zelo dobro lahko opazimo pri mesu. Pri svinjini je zagotovo nekaj drugaËne duševnosti, kot pri govedini ali pri perutnini. To živost perutnine lahko kar Ëutimo. »utimo, da je to snov, ki je še malo živa in ima neko duševno komponento. V tej fazi prebave je sicer vse že razgrajeno in je, ko pride v jetra, mineralno mrtvo. V naslednjem koraku se vse to spet prežame z življenjem. Glavna aktivnost jeter, centralnega organa za presnovo, je, da te elementarne snovi vsaj delno spet dvignejo nazaj v življenje. To življenje pa je sedaj moje, moje lastno Ëloveško življenje. Da tam spet lahko nastaja dobro Ëloveško življenje, mora biti ta postopek kvalitativno zelo dober.
Katere snovi so povezane z življenjem? To so beljakovine, to je neke vrste pra-belja- kovina algumin, ki je zelo živa, plastiËna beljakovina, iz katere bo organizem kadar koli pozneje plasticiral organe. Tu so tudi Ëloveški ogljikovi hidrati. Jetra delajo prav- zaprav veliko ogljikovih hidratov, glikogena. Kaj mislite, koliko jih lahko naredijo v enem dnevnem ciklu? »e so jetra zdrava, oblikujejo ponoËi 200 g sladkorja! To je kar velik kupËek Ëloveških ogljikovih hidratov. Tam se potem primarno tudi spet sintetizirajo mašËobe. Res je zelo pomembno, da se to dogodi kvalitetno.
Si lahko predstavljate, da so te energije življenja v našem etrskem telesu pravzaprav kozmiËne sile? »e so to kozmiËne sile, potem morajo imeti jetra sposobnost, da te kozmiËne sile koncentrirajo in da snovi, ki jih oblikujejo, prežamejo s temi koz- miËnimi silami. Si to lahko predstavljamo? Težko. PraktiËno pomeni oživljanje snovi v jetrih to, da sežejo jetra pri tem npr. k Jupitru, da jetra vzamejo energije Jupitra, ki delno oblikujejo te beljakovine. Da bi te z življenjem prežete snovi lahko oblikovala, da bi jih lahko prežela z energijami življenja, sežejo jetra tudi k Veneri pa tudi k Merkurju. Kakšno življenje pa daruje jetrom Jupiter? Rudolf Steiner je to zelo toËno raziskal in oznaËuje to življenje kot ohranjajoËe življenje. V jetrih imamo nekaj kot ohranjajoËe življenje, ali povedano drugaËe, nekaj kot skladišËe življenja. Kakšne lastnosti mora imeti Ëlovek, Ëigar jetra dobro funkcionirajo, pri katerem ta proces, ki sem ga opisal, dobro funkcionira? Ti ljudje imajo enostavno moË. »lovek, ki ima dobro funkcijo jeter, je moËan. Biti moËan pa pomeni moËan v ≥ziËnem smislu, pa tudi kar se mentalne moËi tiËe. S tem je povezana sposobnost vztrajnosti, tudi vzdržljivosti. To je torej v zvezi s tem ohranjajoËim življenjem, s to zalogo. Jetra so organ, ki proizvaja življenje, ki to življenje lahko tudi nekako skladišËi in ga lahko tudi oddaja. Mi doživljamo to kot moË vzdržljivosti in kot ≥ziËno moË. So Slovenci moËni? Mlada generacija verjetno ne veË in verjetno lahko takoj postavimo hipote- zo, da z njihovimi jetri nekaj ni veË v redu. Pomanjkanje moËi, problem utrujenosti je
35


   33   34   35   36   37