Page 27 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 27

Odgovor na vprašanje: Wandmaker nasprotuje uživanju medu.
»e razmišljamo, kako med nastane, kakšno je prizadevanje Ëebelje družine, je zgodba o sladkorju v medu popolnoma drugaËna. Sladkorna pesa raste v tleh. Malo gleda iz zemlje, drugaËe pa je v temi. Kakšen vpliv imajo na Ëloveka ogljikovi hidrati, ki nastajajo pod takšnimi pogoji v primerjavi z nektarjem, ki je nastal v cve- tovih? Rastlina je povsem individualna po obliki svojega cveta, v cvetu pa je mnogo veË toplote in svetlobe ter sil oblikovanja, ki so v svetlobi, kot je to lahko v korenini. Že na prvi pogled je to opazno v tem, kako lepo Ëebela oblikuje satovje v šestero- kotni obliki. Rudolf Steiner trdi, da je med mleko starosti, ki daje Ëloveku mnogo sil oblikovanja; teh dobimo dovolj tudi, Ëe ga uživamo v majhnih koliËinah. Verjetno drži pregovor: V deželi, kjer teËeta med in mleko, so lepi otroci in lepi stari ljudje.
Odgovor na vprašanje: Ali res obstaja razliËna potreba po prehrani glede na krvne skupine?
Da, obstaja. Krvne skupine so konstitucionalni predpogoj, prav tako kot imate pogo- je glede na znaËaj ali podedovane lastnosti. DoloËene telesne pogoje imamo tudi zaradi doloËene krvne skupine. Mnogim ljudem pomaga, Ëe se po tem ravnajo. Zelo pomembno pa je, da se vsak zase vpraša: kakšne so moje, resniËno moje potrebe? Vsak od nas ima Ëisto posebno konstitucijo, ki ji doda nekaj povsem indi- vidualnega. Da so dobri, morajo biti vsi programi za prehranjevanje individualni.
Odgovor na vprašanje: Naj se Ëlovek ravna po tem, kaj telo hoËe, ali po tem, kaj prenese?
To je malo drugaËe. Duša zahteva, kar telo potrebuje in kar prenese. »e Ëlovek dobro prisluhne, se resniËna duševna potreba ujema s tistim, kar telo zahteva. Sem sodi, da smo pozorni na lastne potrebe pri okusu To je pomembno za preventivo pri raku. Tako razvajeni smo z vsemi mogoËimi dodatki, ki izboljšujejo okus, da bi se morali nujno spet nauËiti uporabljati svoj okus drugaËe. Pri izbiri prave preventive proti raku nam bo to v pomoË. Takšna preventiva je kot umetnost.
Odgovor na vprašanje: Jabolko, ki mi zelo prija, povzroËi alergijo na jeziku. Kaj storiti?
Pri manj kislih jabolkih je reakcija manjša. Podobno je pri alkoholiku, ki ne prenaša alkohola, pa si ga zelo želi. V jabolku je veliko histamina, ki povzroËa psevdoaler- gije, reakcije, podobne alergijam.
27


   25   26   27   28   29