Page 26 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 26

26
Kako je pri mesu? Meso je živalska beljakovina, ki je relativno lahko preba- vljiva. Pri mesu pa je treba zelo paziti na kvaliteto. Osebno priporoËam samo goveje meso, preprosto zato, ker ima govedo v celi verigi prehranjevanja izje- mno pomembno mesto. Menim, da je govedina za prebivalce srednje Evrope najprimernejša. Svinjsko meso obremenjuje jetra. Kokošje meso je vËasih dobro, predvsem Ëe je Ëlovek ≥ziËno izËrpan. Kokošja juha po težki bolezni telo okrepi. Za lahko polnovredno hrano velja, da uživamo meso, tudi ribe, enkrat ali dvakrat tedensko.
Odgovor na vprašanje: Ajurveda uËi, da hrana, ki jo žveËimo, povzroËa razvoj rakastih celic, tekoËa pa je kot terapija proti raku?
Premagovanje tujega v sebi se zaËne z žetvijo zrelega žita. Nadaljuje se s kuhanjem, nato s prvo stopnjo prebavljanja ‡ mešanjem s slino in žveËenjem. Takrat se zaËne intenzivno sooËanje s tujim, ki prihaja v nas. TekoËa hrana je primerna, Ëe telo ne bi imelo veË moËi, da tuje premaga. V dietni prehrani je vse pirirano in do konca skuhano le, Ëe telo nima veË moËi, da to opravi samo. Takrat poskušamo vso moË, ki jo še imamo, prihraniti za prebavo. Zato je hrana pripravljena drugaËe. »e ste imeli na primer hudo gripo in ste oslabljeni, vam bo mnogo bolj prijal kompot kot surovo jabolko ali hruška. »e v ajurvedi piše, da vse, kar je treba gristi, spodbuja raka, je to lahko do neke mere resniËno, vendar je vse treba obravnavati individualno. »e imate dobro prebavo in do- bro organizirano premagovanje tujega v telesu, je dobro, da jeste Ëvrsto hrano. Tako se okrepite.
Odgovor na vprašanje: Ali je prav, da se prehranjujemo s hrano iz domaËega okolja in jemo, recimo, manj južnega sadja?
Takšen izbor podpiram. Obstaja tesna povezava med telesno organizacijo, ≥no etr- sko strukturo življenja v telesu in med vsem živim, kar nas obdaja. Vse to je v tesnem sorodstvu. Zato nam je jabolko, ki je raslo v naši bližini, mnogo bliže kot poma- ranËa. Toda ne smemo biti preveË dogmatiËni. Gotovo obstajajo situacije, v katerih Ëlovek potrebuje nekaj posebnega, denimo citrus, kar je tudi priporoËljivo. Enako velja tudi za živila glede na letne Ëase. Hrana naj bo vedno sveža. V zvezi s tem se moramo marsiËesa nauËiti, predvsem pa živeti tako kot nekdaj. NauËiti se moramo dolgo hraniti plodove brez zamrzovanja. To so znali naši dedje mnogo bolje. VeË moramo jesti kisane zelenjave. Ta je neverjeten zaklad. »e kdo ne prenese kislega zelja, ni krivo kisanje, ampak zelje. Zelje namreË lahko obremenjuje organizem in marsikdo ima težave z napihovanjem. »e želimo zelje dobro prebaviti, se mora telo zelo angažirati. To je delo.


   24   25   26   27   28