Page 25 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 25

KoliËina beljakovin, ki jih zaužijemo, igra za Ëloveka pomembno vlogo. Tujih be- ljakovin ne moremo izloËiti, nalagajo se v organizmu in v ≥nem medceliËnem tkivu uniËujejo poti difuzije. »e delate shujševalno kuro ali kakšno dieto, se koliËina beljakovin vedno zmanjša. Kura ËišËenja je pravzaprav izloËanje tujkov. Ustrezna dieta z redukcijo beljakovin lahko pri raku vËasih veliko pomaga. Traja pa lahko le tako dolgo, dokler organizem ne zaide v pomanjkanje. Po enem ali dveh tednih izgubi organizem toliko beljakovin, da jih ima celo imunski sistem premalo. Proces krvi, proces regeneracije, ne more veË delovati. Zaradi tega nasprotujem Breussovi dieti, ki traja štirideset dni. To je predolgo. »lovek dela kuro, da bi izstradal tumor, izstrada pa tudi sile, ki ga zdravijo. »e se spušËa v kaj takega, mora imeti dober obËutek za to, da v razliËnih fazah bolezni pravilno doloËi koliËino beljakovin. Pri kemoterapiji je veliko beljakovin uniËenih in jih je treba nadoknaditi z dobro hrano.
Kaj pa ogljikovi hidrati? Celica tumorja pretvarja ogljikove hidrate na zelo zani- miv naËin. Kljub ponudbi kisika jih pretvarja brez njega, kot v nekakšni situaciji zadušitve. Normalno potrebuje naša celica za pretvorbo in izgorevanje ogljika kisik, pri Ëemer nastanejo tudi odpadne snovi, npr. laktat, mleËna kislina, vendar desnosuËna. Táko kislino lahko Ëloveški organizem pri pretvorbi uporabi ali pa iz- loËi. Poznate razliko med desno- in levosuËnimi mleËnimi kislinami? »e polarizirano svetlobo pošljemo na mleËno kislino, jo odbije enkrat na desno, drugiË pa na levo. Tista kislina, ki jo odbije na desno, se nahaja v vseh jogurtih. To je dobra mleËna kislina. LevosuËna pa nastane v tumorjih. Ni jo mogoËe dobro izloËati in deluje kot strup. Vsi ra≥nirani ogljikovi hidrati, ki jih pojemo, predstavljajo v bistvu prehrano tumorja. V prejšnjih Ëasih je bilo to opazno. »e so ljudem, ki so bili že zelo slabo- tni, dali infuzijo z grozdnim sladkorjem, so tumorji moËno rasli. Torej je utemeljeno, zakaj se je tako pomembno prehranjevati s polnozrnatimi kruhi ...
PriporoËila za prehranjevanje
Skrbeti je treba za usklajeno, lahko, toda polnovredno hrano, pridelano brez ke- mije. To je najboljše, kar lahko naredimo pri raku. Pazite na to, da je presnova pri vsakem posamezniku individualna. V principu je vprašanje zdrave hrane individual- na stvar. To pomeni, da programov prehranjevanja ne smete jemati brez razmisleka. So ljudje, ki odliËno prenašajo polnozrnati kruh in ga dobro prebavijo, drugi pa ne. MogoËe moramo pri takih ljudeh mleti moko bolj ≥no, morda moramo vzeti le eno vrsto žita. »lovek mora prisluhniti samemu sebi, zaËutiti, kakšne potrebe ima in kaj lahko prebavi. »e uživate polnozrnati kruh, ta pa vas napihuje, je kruh po razmišljanju v glavi dober, v resnici pa ni.
25


   23   24   25   26   27