Page 24 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 24

24
V bistvu je prebava organizacija premagovanja. Uživanje hrane je za Ëloveka vedno podobno rahli zastrupitvi, saj pride vanj nekaj tujega in organizem si mora zelo prizadevati, da rastlino, recimo solato, prebavi in premaga vse druge notranje kvalitete, ki jih solata vsebuje. Tak napor, ki je pri naravno pridelani hrani mnogo veËji kot pri ra≥nirani moki ali iz nje narejenem kruhu, je tisti, ki nas ohranja zdrave. Ni prav, Ëe mislimo, da sto to snovi, ki jih pojemo in sprejmemo vase. Sila, ki jo porabimo, da tuje snovi premagamo, nas ohranja zdrave. Naša prebava dela to zelo energiËno, deluje zelo agresivno. Vse najprej uniËi. V želodcu imamo moËno kislino. »e bi dali prst v 1,5-procentno solno kislino, bi prišlo do opekline. Toda, ker je tisto, kar zaužijemo tuje, mora biti premagano.
Nato gre hrana naprej, preko arterij in jeter, skozi organizem. Tudi ledvice so zelo pomembne. V tem procesu prebave mora Ëlovek iz vsega narediti lastno telesno substanco. Predstavljajte si: vsak od nas ima svojo individualno vrsto beljakovin. Ustvariti jih iz tega, kar pojemo, je neverjeten napor. Med izgradnjo je zelo po- memben postopek, po katerem delamo lastno telesno substanco, pri Ëemer sta zelo dejavni naša toplota in individualnost.
Pri raku pa, kot smo rekli, prevladujejo tendence degeneracije. Lahko torej reËemo, da vse, kar podpira izgradnjo in regeneracijo, kar ustvarja zanjo dobre pogoje, npr. dobra hrana, rakavo tendenco lahko slabi. Kvaliteta in pestrost hrane sta zato tako zelo pomembni. Tudi konvencionalna medicina danes že govori, naj bi petkrat dnevno jedli sadje ali zelenjavo. Pri tem je dobro vedeti, da je sooËanje s tujim pri surovi zelenjavi mnogo moËnejše kot pri kuhani.
Na splošno lahko reËemo, da uživamo danes v povpreËju preveË beljakovin. Be- ljakovina je substanca, ki zelo moËno uveljavlja lastnosti rastline ali živali od katere je in v njej najdemo moËno vtisnjene tudi duševne komponente. O tem ste gotovo že slišali. »e opazujete mesarje ali ljudi, ki se veliko ukvarjajo z živalmi, boste ugotovili, da so vedno nekako podobni govedu ali prašiËu, saj imajo kar naprej opraviti s takšnimi energijami. »e dovolimo, da pride v naš organizem preveË živalskega, preveË tujih substanc, jih ne moremo veË obvladovati. V nas se naseli kot otok nekaj tujega, nekaj, kar ni Ëloveška substanca, kar je nekako enako kravi ali prašiËu. Tudi pri alergijah se dogaja nekaj podobnega in vemo, da organizem na to reagira.
Pri raku deluje kancerogeno tisto, Ëesar Ëloveško telo ne more premagati in mu zato škoduje.
TipiËen primer za to je radioaktivnost. Sil, s katerimi bi jo lahko prebavili in prema- gali v sebi nimamo. Zato nas zastruplja in uniËuje. V principu deluje tako, da krepi vdih, degeneracijo.


   22   23   24   25   26