Page 23 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 23

tiËe, pa je pomembno pacientovo navdušenje. Na ravni duševnosti lahko pride do mnogo bolj sprošËenega obnašanja, do poveËanja zaupanja vase in v svoje sposobnosti, do bolj pogumnega sreËevanja z življenjem. Zdi se, kot da z risanjem vabimo življenje. »e doživimo, da lahko kaj spremenimo v risanju, nas to opogumi, da nekaj spremenimo tudi v življenju. Seveda lahko pride tudi do sooËanja z lastni- mi temnimi stranmi, a tudi do njihovega sprejemanja. Na duhovni ravni najdemo lahko razloge, ki dajejo smisel prihodnjemu življenju. Pri terapiji pride tudi do po- novnega oživljanja pomembnih spominov, do sooËanja s smrtjo, do razvoja notra- njega miru in pozitivnega delovanja na socialni ravni v stiku z drugimi. PoveËa se zanimanje za okolje, stiki z drugimi ljudmi se okrepijo in Ëlovek se na nov naËin uËi sooËati se s kon∂ikti. Pomembno pa je tudi doživljanje na umetniški ravni, kjer gre za spodbujanje sposobnosti lastnega izražanja. Pacient na eni strani nekaj izrazi, na drugi strani pa sprejema zdravilne sile barv in oblik.
Rak in prehrana
Zanimivo je, da konvencionalna medicina šele v novejšem Ëasu odkriva pomen prehra- ne. O njej govorijo tradicionalni zdravniki že desetletja ali stoletja. To potrjujejo mnoge študije in raziskave sodobne medicine. Pred dvajsetimi leti bi zdravniki verjetno še trdili, da je prehranjevanje pri raku nepomembno. Danes pa pravijo, da bi bilo mogoËe 30 % vseh rakavih bolezni prepreËiti z ustreznim prehranjevanjem. Mnoge stvari so raziskali. V rastlinah niso odkrili samo vitaminov, snovi v sledeh in mineralov, temveË tudi sekundarne rastlinske snovi, ki imajo izjemno pomembno vlogo pri imunskem siste- mu. Takšne snovi, ki jih je zelo veliko, so prisotne v mnogih rastlinah, npr. v zelenjavi. Odkrili so, da zelje, brokoli in vse kapusnice delujejo zelo dobro na ravnovesje med onkogeni in tumor zaviralnimi geni v celicah. To vam bom pojasnil še s ≥lozofske strani. Kaj pa zaužijemo, kadar jemo solato? Od kod prihajajo snovi, iz katerih je zgrajen list solate? Iz kozmosa ali iz zemlje? Vzemimo rastlino, npr. solato, in jo zažgimo. V ognju se osvobajata svetloba in toplota, sprošËa se energija, ostane pa pepel. V bistvu je samo pepel tisto, kar ima rastlina od zemlje. Vse drugo, kar je zgorelo in se spremenilo v svetlobo in toploto, je rastlina dobila iz okolja in vgradila v substanco. Zelo pomemb- no je, da pomislimo, kaj jemo ‡ jemo malo Zemlje in veliko Sonca, jemo tudi razliËna delovanja planetov. Pojavlja se vprašanje, ali sme kakšna rastlina rasti tako, da takih mnogoterih vplivov ne sprejme vase. Korenje, ki ga pridelamo na biološkodinamiËen naËin, kjer si zelo prizadevamo, da dovedemo kozmiËne energije do rastline, ima Ëisto drugaËno zgodovino od tistega, ki je raslo v rastlinjaku, ki je bilo umetno gnojeno in imelo umetno svetlobo. To je za organizem zelo pomembno, saj mora substance, torej vse lastnosti in kvalitete, ki jih imajo taka živila, v prebavi razgraditi.
23


   21   22   23   24   25