Page 20 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 20

20
mi. Steiner je natanËno preuËil fenomen in razvoj rakaste bolezni in opazil, da v organizmu ob prisotnosti tumorja pride do razvoja, ki je natanËno tak kot pri beli omeli na drevesu. Proces v naravi je glede notranjega razvoja in oblikovanja zelo podoben razvoju raka. Zato so se odloËili, da rastlino uporabijo kot zdravilo.
Dandanes obstajajo raËunalniško vodeni laboratoriji, v katerih analizirajo dnevno do 20.000 kemiËnih substanc, ki se med seboj le malo razlikujejo. Te testirajo na miših. Od teh mnogih substanc deluje dobro morda le ena sama, ki jo, Ëe pride do uËinkov, v eksperimentu še naprej zasledujejo. Število neuspelih poskusov na le eno novo spoznanje je izjemno veliko.
Odgovor na vprašanje: Razširjeno je mnenje, da zelo pomaga sok rdeËe pese. Kakšno je vaše mnenje?
To je sok, ki dobro deluje. Narejen je tako, da deluje predvsem na ∂oro Ërevesja. Vemo, da rdeËa pesa deluje tudi na imunski sistem. Vendar se pri vseh imunogenih substancah, ki jih je zelo veliko, npr. tudi ameriški slamnik, postavlja vprašanje, ali je takšno delovanje speci≥Ëno usmerjeno proti tumorju. Imunski sistem lahko spod- budimo tudi z enostavnim povišanjem temperature, z dodajanjem bakterij ali pa s cepivom iz tumorja. Vprašanje pa je, ali to speci≥Ëno deluje proti raku. Tumor je ne- verjetno inteligenten in se pred imunsko obrambo telesa skrije. Zdi se kot nekakšno letalo, ki ga ne odkrije noben radar. Naša strategija mora biti zelo modra in bela omela je zelo modra rastlina.
Odgovor na vprašanje: Ali lahko belo omelo uporabljamo tudi preventivno?
Da, deset injekcij od dva- do trikrat letno, dvakrat tedensko. Prisotne so lahko že prekanceroze: npr. materino znamenje, ki se sumljivo spreminja; ali pa Ëe gineko- log pravi, da bris ni Ëisto v redu; ali Ëe kdo veliko kadi; pri kroniËnem bronhitisu; pri kroniËnem hepatitisu; pri kolitisu, kroniËnem vnetju Ërevesja; pri mastopatitnih cistah na prsih. Tam takšno terapijo res priporoËamo.
Odgovor na vprašanje: Ali je vseeno, na katerem drevesu raste omela?
Kot ni vseeno, v kateri postelji spimo, ni vseeno, kje rastlina raste. Ker je simbioza med belo omelo in drevesom intenzivna, vpliva drevo na rastlino. Razlikujemo med belo omelo na listavcih in na iglavcih. Bolj agresivna je tista z listavcev, denimo z jablane; s smreke pa je mnogo blažja. Glede na konstitucijo Ëloveka in na lokacijo tumorja poskušamo izbrati primerno drevo. PriporoËila še niso toËno doloËena, zato je naloga zdravnika, da izbor doloËi po svojem obËutku.


   18   19   20   21   22