Page 2 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 2

»lovek in antropozofska medicina Rak ‡ ujma Ëloveštva in Ëasa
Dr. Mario Mayrhoffer, antropozofski zdravnik Predavanja za društvo Ajda 2001 in 2005
Prevod: Meta Vrhunc
Prelom: Atelje GloboËnik
Kraj in založba: Vrzdenec, Založba Ajda Leto izida: 2014
Naklada: 1000 kom
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
141.333:61
MAYRHOFFER, Mario
»lovek in antropozofska medicina : rak - ujma Ëloveštva in Ëasa / Mario Mayrhoffer ;
[prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2014 ISBN 978-961-92468-8-7
277127680
Založba Ajda
Vrzdenec 60, 1354 Horjul Tel.: 01 7540 743 Faks: 01 7540 751 www.ajda-vrzdenec.si


   1   2   3   4   5