Page 19 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 19

beli omeli prisotni le v zelo majhni koliËini. Na drugi strani so v rastlini zelo zani- mive sluzi, ki prav tako delujejo na imunski sistem. V beli omeli sta torej dve smeri delovanja. Ena je smer strupov, citotoksiËnost, kar poznamo iz poskusov. »e velike koliËine izvleËka bele omele vbrizgamo v tumor, celice odmrejo. Poskuse so delali na miših. Na drugi strani pa opazimo spodbujanje imunskega sistema, kar se kaže v dvigu temperature in v ritmiziranju bioritmov. Pri vsakem rakavem bolniku je zelo oËitno, da ni nihanja temperature od 37,5 do 36,5 °C ali pa je temperatura sploh zelo nizka. Nekateri bolniki pridejo s telesno temperaturo 35 stopinj. Oboje, ritmi- ziranje in dvigovanje ravni temperature, je nekaj, kar bela omela zmore, vendar ne takoj. Za to potrebuje doloËen Ëas, nekaj mesecev. Ritem in kvaliteta spanja se izboljšata. Rekli smo, da je v predfazi raka spanec praviloma moten. Pomembno delovanje bele omele je krepitev organizma, kar zelo pogosto opazimo, Ëe damo bolniku zdravilo iz bele omele po kemoterapiji ali po obsevanju. Takoj se poËuti moËnejšega. PoËutje se bistveno izboljša.
NaËinov, kako uporabiti belo omelo, je veË. Optimalno je jemanje štiri tedne pred operacijo, lahko tudi v Ëasu primarnih onkoloških posegov, in v Ëasu kemoterapije ter obsevanja. OdloËilna faza pa je po teh posegih, ko jo je zaradi izrazitega delovanja potrebno jemati dalj Ëasa. Kar se je pokazalo kot zelo dobro in tudi pri- poroËamo, je kontinuirano jemanje eno leto trikrat tedensko. KoliËine vedno znova spreminjamo, spreminjamo tudi ritme tako, da se vbrizga, recimo, v ponedeljek, sredo, petek ali pa v ponedeljek, torek, petek. V takšnem postopku se namreË skriva ukana.
Imunski sistem je treba spodbujati na vedno drugaËen naËin. Na duševno poËutje deluje bela omela antidepresivno, odpravlja strahove in izboljšuje razpoloženje. Kdor njeno delovanje še bolj pozna, opazi, da deluje zelo globoko v Ëlovekovo osebnost. Toda vedno je tako, da ostane Ëlovekova notranjost svobodna. To je glavna znaËilnost homeopatskih in rastlinskih zdravil. »loveku samo nekaj ponudijo. »e to ponudbo sprejme, pride do delovanja. To je Ëisto drugaËe, kot Ëe jemljemo zdravilo, kot npr. valij (pomirjevalo), ki deluje, Ëe hoËemo ali ne. To je velika razlika. Bela omela ustvari osnovo za preobrazbo, ki je pri taki bolezni potrebna. Najpo- membnejše pa mora nato Ëlovek narediti sam. Belo omelo lahko neposredno vbri- zgamo v tumor, lahko jo vbrizgamo pod kožo, v telesne votline, v trebušno votlino, v pljuËno mreno, kjer tudi zelo dobro deluje. Zdravimo tudi bolnike, ki imajo raka na mehurju in jim injiciramo belo omelo v mehur. Zelo veliko jo uporabljamo tudi kot infuzijo, s katero dobi bolnik velike koliËine. UËinek je zelo moËan, zmanjšajo pa se tudi boleËine. Terapijo z infuzijo dajemo v stadiju, ko ozdravljenje ni veË mogoËe in take paciente spremljamo. Deluje kot prava hrana in res nekaj nadomešËa.
Bela omela je res zdravilo za zelo težavno in kompleksno bolezen, kot je rak. To zdravilo pa so našli po Ëisto drugi poti, kot to delajo danes z analitiËnimi metoda-
19


   17   18   19   20   21