Page 15 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 15

sil. Tudi stara medicina jih je pripisovala posameznim planetom. Dejansko je tako, da je tisti del naše duše, ki je najmoËneje vezan na ≥ziËno telo, razdeljen na sedem delov. Zelo moËno ga oblikujejo planeti. Naj povem kot primer: V Ëloveku, ki ga antropozo≥ oznaËujemo kot Ëlovek dejanj, ki je res sposoben nekaj narediti, so moËno prisotne sile Marsa. V njem je mnogo sil železa. »e je Ëlovek slabokrven, mu železa manjka. Nalog, ki jih ima pred seboj, ne more opraviti.
Odgovor na vprašanje: Ali obstaja povezava med shizofrenijo in bakrom?
Taka povezava je možna. Tudi s strani antropozofske medicine obstaja temeljno pra- vilo, da je vzrok vseh bolezni, ki so duhovno-duševnega izvora, kot npr. shizofrenija, v telesu. Seveda lahko tako bolezen sproži tudi neko duševno doživetje, razlogi pa so v ≥ziËnem telesu. Verjetno bodo nekega dne odkrili, da obstaja shizofrenija led- vic, jeter ali srca. Pravi razlog motenj je v organih. Baker, njegova sila, deluje zelo moËno v ledvicah, prav na podroËju, kjer so ledvice odgovorne za zdravje, torej vsega, kar sprejemamo in izloËamo.
Po operaciji raka je prišla Karlina v antropozofsko kliniko na terapijo, kjer je bilo Ëudovito. Še danes pa Ëuti v primerjavi s stanjem pred boleznijo razlike. Izgubila je sposobnost navdušenja.
To bi morda lahko pomenilo, da je terapija z belo omelo zamenjala sposobnost navduševanja. MogoËe je sposobnost navduševanja postala odveËna. Bela omela sama je morda zelo dobro organizirala telesno toploto. Navduševanje in ogenj sta lahko kvalitativno razliËna. Ogenj, toplota, lahko kaj tvori, lahko pa tudi kaj uniËi. Sposobnost navduševanja si je treba natanËno ogledati. Lahko je manija, nekaj, kar se je oddvojilo iz Ëustvenega življenja duše; morda pa je toplota oz. sposobnost navduševanja, ki obstaja sama po sebi, avtomatiËno. To je pogosto sluËaj. Poglejte si poslovneže, ljudi, ki so navidezno navdušeni. Navdušenje se pri njih zaËenja pri športu in nadaljuje v gospodarstvu. To je vprašanje, ki ga je v Faustu zastavila Marjetica: “Kakšen pa je tvoj odnos do religije?” Temelji to navdušenje na pravih idealih? Vprašati se moramo torej, kako je potekala bolezen. Ali je prišlo v dejavnem sodelovanju do oblikovanja identitete?
Poleg tega je treba razmisliti, ali je bela omela pravo zdravilo. Bela omela, in to ve- lja tudi za druge terapije, lahko tudi škodi. Je zelo senzibilen instrument, ki se ne sme uporabljati kar tako, brez omejitev. Pri vseh terapijah moramo delati z obËutkom in odloËati individualno. Vedno si moramo zastaviti vprašanje, ali je izbrana terapija res najboljša. Kemoterapijo izraËunajo po telesni teži. »loveka kot duhovno bitje sploh ne upoštevajo. Pri beli omeli se lahko tudi vprašamo, na katerem drevesu je
15


   13   14   15   16   17