Page 10 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 10

10
Rudolf Steiner nam za to stopnjo opisuje Ëisto drugaËno situacijo. Pravi, da vdih prevlada nad izdihom. V primerjavi s prej povedanim pomeni, da se degeneracija, ki jo lahko imenujemo zavestno dnevno življenje, zasidra na nekem mestu v telesu in prevlada. Ali lahko ta stadij pri Ëloveku že opazimo? To bi bila najboljša preventiva. Današnja medi- cina si prizadeva odkriti prve rakaste celice v telesu, vendar ji doslej ni uspelo. Tudi v an- tropozofski medicini si prizadevamo v tej smeri. »e sreËamo pacienta, se vprašamo, ali morda nosi v sebi tumor. Mnogo let pa lahko mine, preden postane tumor kliniËno viden.
Kakšne simptome lahko zaznamo, ki bi okrepili naš sum, da je zaËetek tumorja že prisoten?
To nam lahko kaže duševno življenje pacienta. Dandanes je zelo veliko ljudi depre- sivnih. VËasih se depresija zelo Ëudno obarva, pojavljajo se razliËne depresivne faze. Tako nastane Ëisto poseben strah. To je simptomatika difuznega strahu. Paci- ent, Ëlovek, nosi v sebi strah, pa ne ve, Ëesa se boji, ali pa je vzrok za strah moËno vezan na telo. »e se kjer koli v telesu pojavi boleËina, se mora takoj vprašati, kaj to pomeni. To bi lahko celo imenovali hipohondrija, Ëe se stopnjuje, pa govorimo o kancerofobiji, strahu pred rakom. Ko pregledujemo zdravega pacienta, smo zelo pozorni na hipohondriËno stran.
Nadaljnji fenomen, ki lahko nastopi v tem stadiju bolezni, je, da se biološki ritmi porušijo. Kaj to pomeni? Poruši se, denimo, ritem izloËanja, kar pomeni, da je treba v tej smeri obravnavati vsakogar, ki ima težave z zaprtjem, pa Ëetudi je vzrokov za to lahko zelo veliko. Toda Ëe je zaprtje dolgotrajno, se moramo vprašati, ali ni to izraz zaËetka raka. Poruši se ritem spanja in budnosti. Zelo veliko ljudi ima težave s spanjem. Prof. Findelmann je pri sebi ugotovil znaËilno motnjo pri spanju, o kateri je menil, da je treba biti nanjo zelo pozoren. »e Ëlovek dobro zaspi in se po eni, dveh urah redno prebuja, je treba zastaviti vprašanje v zvezi z rakom. Zaspati za kratek Ëas in se potem prebuditi je nekaj, zaradi Ëesar je treba biti pozoren.
Še nekaj se pojavi: razliËen ritem temperature. Normalno se telesna temperatura ritmiËno spreminja. »e jo merimo rektalno (tako jo namreË izmerimo najbolje), do- seže Ëlovek enkrat dnevno maksimum, po navadi od 37,3 do 37,5; minimum pa ima najveË ljudi zveËer, okrog šestih, to je 36,5. Pri zdravem Ëloveku, z zdravim imunskim sistemom, se pokaže takšno ritmiËno spreminjanje telesne temperature. Na zunaj se kaže tako, da so ljudje topli. To opazimo, ko jim damo roko. Pri ženskah je stvar malo drugaËna, ker imajo vedno hladne noge. Motnje pri ritmu telesne tem- perature oz. pri obËutenju toplote so lahko znak, na katerega moramo biti pozorni.
Smo pri vprašanju, kako je s telesno toploto pri Ëloveku. »e kadimo, konzumiramo nikotin in se ohlajamo. Nikotin jemlje toploto. Vsaka cigareta zniža temperaturo za pol stopinje. Mnogi kadijo, ker so notranje nemirni, cigareta pa jih malo ohladi.


   8   9   10   11   12